REMIT-forordningen

Forordning om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet

Regulation of the European Parliament and of the Council on energy market integrity and transparency

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.05.2014

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.04.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen trådte i kraft i EU-landene 28. desember 2011. Artikkelen som går på rapportering av data til ACER vil først gjøres gjeldende seks måneder etter at kommisjonen har vedtatt implementerende rettsakter med mer detaljerte rapporteringskrav. 

Det er nå opprettet en komité bestående av representanter fra alle medlemsland som gjennom komitologi skal bistå kommisjonen i å utarbeide og vedta implementerende rettsakter til REMIT. Norge deltar som observatør i komiteen som hadde sitt første møte 20. desember 2013. Kommisjonen planlegger å vedta implementerende rettsakter innen sommeren 2014.

ACER har utarbeidet ikke-bindende retningslinjer for hvordan definisjonene av innsideinformasjon og markedsmanipulasjon/forsøk på markedsmanipulasjon skal anvendes. Retningslinjene av 20. desember 2011 er publisert på ACERs hjemmesider sammen med et notat med spørsmål og svar om REMIT http://www.acer.europa.eu/portal/page/portal/ACER_HOME/Activities/REMIT

EU-vedtaket vil bli gjenstand for vanlig EØS-behandling. Kommisjonen har presentert forslaget til forordning for Norge i EFTA-sammenheng. Det må oversendes forslag til tekst til EØS-vedtak.      

Parlaments- og rådsforordning av 25. oktober 2011 om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet (Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 october 2011 on energy market integrity and transparency) trådte i kraft i EU 28. desember 2011. Den fulle gjennomføringen av bestemmelsene og rapporteringskrav er forventet å skje i begynnelsen av 2015.  

Forordningen har som formål å avdekke og forhindre markedsmisbruk i engrosmarkedene for elektrisitet og gass. Forordningen inneholder regler om innsidehandel og forbud mot markedsmanipulasjon. Begrunnelsen for forordningen er blant annet viktigheten av at forbrukerne har tillit til energimarkedenes integritet.   

Sammendrag av innhold

Forordning om integritet og gjennomsiktighet i energimarkedet (REMIT) har som overordnet formål å bidra til mer velfungerende elektrisitets- og gassmarkeder i Europa. Forordningen har bestemmelser som eksplisitt forbyr markedsmanipulasjon og utnyttelse av innsideinformasjon i engrosmarkedene for elektrisitet og gass. Forordningen pålegger også markedsaktørene å offentliggjøre innsideinformasjon. Forordningen er hjemlet i Artikkel 194(2) (Energi) med bakgrunn i viktigheten av at forbrukere har tillit til energimarkedenes integritet.  

Forordningen bygger i stor grad på Market Abuse Directive (MAD), men det er gjort tilpasninger for å ta hensyn til forholdene på energimarkedene. Forordningen skal ta hensyn til koblingen mellom fysisk handel og handel med finansielle instrument på energiområdet. Det er gitt noen unntak i regelverket for å ta hensyn til annen regulering og unngå duplisering av regelverk. Blant annet unntas finansielle instrument som dekkes av MAD fra forbudene mot handel med innsideinformasjon og markedsmanipulasjon. 

REMIT regulerer markedsovervåkning og tilsyn med energimarkedene for å forhindre markedsmisbruk. Det nye EU-byrået ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) gis en sentral rolle som tilsynsmyndighet. De nasjonale energiregulatorene får også en viktig rolle som tilsynsmyndighet, og disse skal samarbeide med ACER. ACER skal sørge for koordinering og samarbeid på EU-nivå. Samarbeid med andre myndighetsorgan som ESMA (European Securities and Markets Authority), finanstilsyn og konkurransetilsyn omhandles også.  

For at ACER skal kunne utføre sine tilsynsoppgaver skal markedsaktørene rapportere sine transaksjoner til ACER, inklusive handelsordrer. Markedsaktørene skal også rapportere til ACER og den nasjonale regulatoren om forhold knyttet til kapasitet og bruk av fasiliteter for produksjon, lagring, forbruk og transport av elektrisitet eller gass, samt LNG fasiliteter, inkludert planlagte og ikke-planlagte utfall ved disse fasilitetene. 

Rapporteringspliktene er formulert med tanke på å unngå dobbeltrapportering i de tilfeller det også rapporteres med bakgrunn i annet regelverk. ACER skal da kunne få informasjonen fra den tilsynsmyndigheten som har mottatt informasjonen. ACER skal sørge for at informasjonen behandles med diskresjon og konfidensialitet.   Forslaget gir Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter (delegated acts) med tekniske oppdateringer av definisjonene av innsidehandel og markedsmanipulasjon. Dette for å sikre samsvar med øvrig regelverk og for å ta hensyn til framtidig utvikling i markedene. Videre skal Kommisjonen fastsette detaljerte rapporteringskrav i implementerende rettsakter (implementing acts). Dette innebærer at Kommisjonen skal assisteres av en komité. Disse skal blant annet fastsette krav til informasjonens format, innhold og tidsaspekt.  

I tillegg skal det opprettes et nasjonalt register over markedsaktører. Aktører som utfører transaksjoner som er rapporteringspliktige til ACER må registrere seg hos den nasjonale reguleringsmyndigheten. Det skal kun være nødvendig å registrere seg i ett land. Informasjonen skal overføres til ACER og publiseres i et europeisk register som reguleringsmyndighetene har tilgang til. ACER kan vurdere å offentliggjøre informasjonen med unntak av konkurransesensitiv informasjon.  Medlemsstatene skal utforme regler knyttet til straffemekanismer for brudd på forordningens bestemmelser.

Vurdering

OED sendte forslaget på høring den 30. desember 2010 med høringsfrist 3. februar 2011. OED har mottatt høringssvar fra Energi Norge, Finansdepartementet, Finanstilsynet, Gassco, Handel og Kontor, Justis- og Politidepartementet, Konkurransetilsynet, LO, Nasdaq OMX/Nord Pool Spot, NVE, Norwea, OD, Oljeindustriens Landsforening, Skattedirektoratet, Statnett og Statoil. Høringsbrevet samt høringssvarene kan finnes her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/eu-eos-energi-forslag-til-forordning-om-.html?id=629926   

På elektrisitetssiden har en arbeidsgruppe nedsatt av olje- og energidepartementet med medlemmer fra departementet, NVE og Nord Pool Spot v/Markedsovervåkning vurdert gjennomføringen av REMIT i Norge. Arbeidsgruppen vurderte den praktiske gjennomføring av bestemmelsene, behovet for norske regelverksendringer og tilpasninger, samt økonomiske og administrative konsekvenser.

Om lag 70 prosent av krafthandelen i Norge skjer på børs. Nord Pool Spot har allerede et (privatrettslig) regelverk som forbyr markedsmisbruk og har etablert en egen markedsovervåkning som driver tilsyn med handelen. På elsiden er det derfor i stor grad allerede etablert rutiner for å ivareta forordningens formål, selv om det er behov for enkelte tilpasninger i regelverket hos NPS. Imidlertid innebærer forordningen nye rapporteringsforpliktelser. Bestemmelsene skal blant annet omfatte all bilateral handel (OTC). Det må etableres egnede rapporteringsrutiner. NVE vil som nasjonal reguleringsmyndighet være nasjonal tilsynsmyndighet under REMIT.

Det finnes ikke en børs for salg av gass nedstrøms i Norge. Salg av gass skjer bilateralt. For gassaktører nedstrøms vil REMIT-forordningen være en ny type regelverk. Gassalg nedstrøms i Norge er lite i volum sammenlignet andre land på kontinentet, men det vil trolig være enkelte aktører som må rapportere salg av gass i henhold til bestemmelsene i REMIT-forordningen.

REMIT vil på gassiden også være relatert til hendelser i norsk oppstrømssystem, på felt og i transportsystemet (f.eks. utfall). Norge vil legge inn som et premiss at implementerende rettsakter ikke går inn på norsk ressursforvaltning.

I påvente av EØS-behandling opptrer Gassco per i dag og etter forespørsel fra selskapene, som en sentral plattform for offentliggjøring av informasjon om hendelser i transportsystemet og på felt. Offentliggjøringen er basert på klart definerte og standardiserte kriterier. Gassco vil mest sannsynlig opprettholde denne ”tjenesten” til selskapene også etter EØS-vedtak, men hvert enkelt selskap er fortsatt ansvarlig for offentliggjøring av innsideinformasjon.

ACER gis en sentral rolle som tilsynsmyndighet under REMIT. Formatet på Norges medlemskap i ACER blir bestemt gjennom EØS-vedtaket som innlemmer tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen. Dette vil også bli bestemmende for forholdet til ACER under REMIT.

Forordningen pålegger landene en plikt til å gi strafferettslige sanksjoner for brudd på forordningen. Slike bestemmelser innlemmes ikke automatisk i EØS-avtalen. Det må likevel sanksjoneres mot markedsmisbruk i disse landene etter nasjonal lovgivning og det må skje i en nasjonal prosess i samarbeid med Justisdepartementet. UD har gjort en vurdering av art. 13 nr. 2 d) og f) i forordningen og konkluderer med at disse bestemmelsene er en regulering av nasjonale prosessregler. Bestemmelsene fastslår direkte hvilke sivilprosessuelle regler som skal fastsettes av medlemsstatene ved at det legges klare føringer for hva som skal kunne begjæres for en nasjonal domstol (”fastfrysing og/eller beslaglæggelse af aktiver” og ”midlertidg forbud mod erhvervsvirksomhed”.)UD mener at disse bestemmelsene må ases å falle utenfor EØS-avtalens saklige virkeområde. Disse delene av forordningen er dermed ikke EØS-relevante.

OED har vurdert forordningen slik at vi i dag ikke har tilstrekkelige sanksjonsmuligheter til å oppfylle kravene i artikkel 18 (Sanksjoner) på alle områder som omfattes av forordningen. OEDs foreløpige vurdering er derfor at en implementering av forordningen krever lovendring.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2010)726
Basis rettsaktnr.: 1227/2011

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: