Standarder for definisjonen av markeder

Kommisjonsdelegert forordning (EF) nr. 525/2014 av 12. mars 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 575/2013 med hensyn til regulatorisk teknisk standard for definisjonen av marked

Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014 of 12 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the definition of market

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Kommisjonsdelegert forordning ble publisert i Official Journal 20. mai 2014, og trådte i kraft 20 dager senere.

Det følger av kapitalkravsforskriften § 32-1 (2) at kapitalkravet for posisjonsrisiko for egenkapitalinstrumenter skal beregnes for hvert enkelt nasjonale marked (stat) separat. Det følger videre at kapitalkravsforskriften § 32-3 at beregningsgrunnlaget for generell risiko for egenkapitalinstrumenter skal tilsvare samlet nettoposisjon.

Det følger av CRR artikkel 341 (3) at den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) skal foreslå overfor EU-kommisjonen en teknisk standard som skal definere begrepet "marked" som skal anvendes ved beregning av posisjonsrisiko for egenkapitalinstrumenter.  Beregningsgrunnlaget skal tilsvare samlet nettoposisjon. Ettersom det er tillatt med motregning av lange og korte posisjoner innenfor et "marked", vil definisjonen av "marked" ha betydning for størrelsen på kapitalkravet for generell risiko. I den kommisjonsdelegerte forordningen defineres begrepet "markedet" ved å bruke et jurisdiksjonsbasert kriterium, med unntak for eurosonen der alle deltakende medlemsstater er definert som et "marked".

Vurdering

Det anses ikke at det er særskilte forhold knyttet til innlemmelse av standarden i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Standarden bør, inntil den tas inn i EØS-avtalen, legges til grunn for praktisering av kapitalkravsforskriften § 32-2. Standarden kan gjennomføres ved utarbeidelse av rundskriv med omtale av innholdet og at Finanstilsynet vil legge den grunn for praktisering av kapitalkravsforskriften § 32-2.

Omtale av standarden på Europalov.no er tilgjengelig her:

http://europalov.no/rettsakt/soliditetskrav-til-banker-og-investeringsselskaper-utfyllende-bestemmelser-om-definisjonen-av-marked/id-7402

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)1552
Rettsaktnr.: 525/2014
Basis rettsaktnr.: Forordning: 575/2013
Celexnr.: 32014R0525

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.05.2014
Frist returnering standardskjema: 01.07.2014
Dato returnert standardskjema: 16.10.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen