Teknisk standard om betydelig eksponering og grenser for bruk interne metoder for spesifikk risiko i handelsporteføljen

Kommisjonsdelegert forordning (EF) nr. 530/2014 av 12. mars 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til regulatoriske teknisk standarder som definerer nærmere betydelig eksponering og grenser for bruk interne metoder for spesifikk risiko i handelsporteføljen

Commission Delegated Regulation (EU) No 530/2014 of 12 March 2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards further defining material exposures and thresholds for internal approaches to specific risk in the trading book

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Kommisjonsdelegert forordning ble publisert i Official Journal 20. mai 2014, og trådte i kraft 20 dager senere.

Den tekniske standarden definerer kriterier for å vurdere når spesifikk risiko ved gjeldsinstrumenter er vesentlig og når tilsynsmyndigheten skal oppfordre til bruk av internmodell for markedsrisiko. Institusjonens eksponering skal anses som betydelig dersom absoluttverdien av lange og korte posisjoner i gjeldsinstrumenter overstiger € 1 mrd. (NOK 8,38 mrd.), samt dersom institusjonens portefølje består av mer enn 100 motparter hvor posisjonene overstiger € 2,5 mill. (MNOK 20,96).

Vurdering

Standarden gjelder for banker som allerede har intern modell for markedsrisiko. Standarden anses å ha begrenset betydning for norske institusjoner, og at det ikke er særskilte forhold knyttet til innlemmelse av standarden i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Omtale av standarden på Europalov.no er tilgjengelig her:

http://europalov.no/rettsakt/soliditetskrav-til-banker-og-investeringsselskaper-utfyllende-bestemmelser-om-eksponering-for-saerli/id-7404

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 530/2014
Basis rettsaktnr.: Direktiv 2013/36/EF, Forordning 575/2013
Celexnr.: 32014R0530

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.05.2014
Frist returnering standardskjema: 01.07.2014
Dato returnert standardskjema: 16.10.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen