Teknisk standard om forbindelsen mellom verdi på OMF og verdien på underliggende eiendeler

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 523/2014 av 14. mars 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 gjennom regulatoriske tekniske standarder for bestemmelse av hva som utgjør nær forbindelse mellom verdien på en institusjons obligasjoner med fortrinnsrett og verdien på underliggende eiendeler

Commission Delegated Regulation (EU) No 523/2014 of 12 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for determining what constitutes the close correspondence between the value of an institution's covered bonds and the value of the institution's assets

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Kommisjonsdelegert forordning ble publisert i Official Journal 20. mai 2014, og trådte i kraft 20 dager senere.

CRR (forordning nr. 575/3013) fastsetter felles regler for banker når det gjelder forholdene som skal være til stede for å utgjøre en nær forbindelse mellom verdien på OMF (covered bonds) utstedt av institusjonene og verdien på den underliggende eiendelen. Artikkel 33 (1)(b) i CRR fastslår at institusjoner ikke kan inkludere gevinster og tap på forpliktelser verdsatt til virkelig verdi som skyldes endringer i egen kredittverdighet i sin ansvarlige kapital. Imidlertid er det et unntak i artikkel 33 (3) for OMF med en rekke betingelser, blant annet at det skal være en nær forbindelse mellom verdien på OMF utstedt av institusjonene og verdien på den underliggende eiendelen. Det er i artikkel 33 (d) videre stilt krav om at unntaket bare gjelder for det tilfellet at pantelånet kan innløses ved å kjøpe OMF til markedspris og levere dette til institusjonen (en slik mulighet eksisterer ikke i det norske markedet, og unntaksbestemmelsen er derfor lite aktuell).

Vurdering

Denne tekniske standarden er ikke relevant å gjennomføre i norsk regelverk før CRR/CRD IV er tatt inn i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)1553
Rettsaktnr.: 523/2014
Basis rettsaktnr.: 575/2014
Celexnr.: 32014R0523

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.05.2014
Frist returnering standardskjema: 01.07.2014
Dato returnert standardskjema: 29.08.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen