Utfyllende bestemmelser til CRR om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko

Delegert kommisjonsforordning (EU) 625/2014 av 13. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer kravene for investorer, sponsorer, opprinnelige långivere og utstederinstitusjoner knyttet til eksponering for overført kredittrisiko

Commission Delegated Regulation (EU) No 625/2014 of 13 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council by way of regulatory technical standards specifying the requirements for investor, sponsor, original lenders and originator institutions relating to exposures to transferred credit risk

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

CRR inneholder en rekke bestemmelser som krever at bankene som investerer i verdipapiriserte instrumenter skal forsikre seg om at originator, sponsor eller opprinnelig långiver tilbakeholder en vesentlig økonomisk interesse i instrumentet. Bestemmelsene gir også originator eller sponsor for slike instrumenter forpliktelser. Denne forordningen spesifiserer måten originator, sponsor eller opprinnelig långiver skal oppfylle kravene for tilbakeholdelse og informasjon i CRR. Videre gir forordningen detaljerte bestemmelser for hvordan "due diligence"/ undersøkelse skal gjøres for investerende institusjoner for verdipapiriseringsinstrumenter de investerer i.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Etter innlemmelse i EØS-avtalen kan forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved henvisning i lov eller forskrift. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere. 

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)1557
Rettsaktnr.: 625/2014
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32014R0625

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.06.2014
Frist returnering standardskjema: 25.07.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: