Teknisk standard om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko

Kommisjonsforordning (EU) nr. 625/2014 av 13. mars 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til regulatoriske tekniske standarder som spesifiserer kravene for investorer, sponsorer, opprinnelige långivere og utstederinstitusjoner knyttet til eksponering for overført kredittrisiko

Commission Delegated Regulation (EU) No 625/2014 of 13 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council by way of regulatory technical standards specifying the requirements for investor, sponsor, original lenders and originator institutions relating to exposures to transferred credit risk

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Den kommisjonsdelegerte forordningen ble publisert i Official Journal 13. juni 2014 og trådte i kraft 20 dager senere.

CRR inneholder en rekke bestemmelser som krever at bankene som investerer i verdipapiriserte instrumenter skal forsikre seg om at originator, sponsor eller opprinnelig långiver tilbakeholder en vesentlig økonomisk interesse i instrumentet. Bestemmelsene gir også originator eller sponsor for slike instrumenter forpliktelser. Den tekniske standarden spesifiserer måten originator, sponsor eller opprinnelig långiver skal oppfylle kravene for tilbakeholdelse og informasjon i forordningen. Videre gir den tekniske standarden detaljerte bestemmelser for hvordan "due diligence"/ undersøkelse skal gjøres for investerende institusjoner for verdipapiriseringsinstrumenter de investerer i.

Vurdering

Standarden må ses opp mot reglene i kapitalkravsforskriften §§ 26-3 og 26-4. Finanstilsynet planlegger å gjennomføre standarden i rundskriv.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)1557
Rettsaktnr.: 625/2014
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32014R0625

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.06.2014
Frist returnering standardskjema: 25.07.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen