Teknisk standard om krav til ansvarlig kapital

Kommisjonsforordning nr. 241/2014 av 7. januar 2014 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning nr. 575/2013 med hensyn til kravene til ansvarlig kapital

Commission Delegated Regulation (EU) No 241/2014 of 7 January 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for Own Funds requirements for institutions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.05.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen ble vedtatt i EU 7. januar 2014. Den er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen

Kommisjonsforordningen gir nærmere regler til bestemmelsene om ansvarlig kapital, blant annet hva som skal anses som indirekte finansiering av kapitalinstrumenter, incitament til innfrielse og som påregnelige fradrag ved medregning av delårsresultat. Det gis videre regler om blant annet hvordan oppskrivningsmekanismen for annen kjernekapital (hybridkapital) skal være.

Når det gjelder hvilke institusjoner som skal kunne regnes som sparebanker og kooperative- og gjensidige institusjoner, er det i artikkel 4 til 7 en opplisting av medlemslandenes lover for slike institusjoner, men ikke for landene som er tilknyttet gjennom EØS-avtalen.

Vurdering

Det er nødvendig med nærmere definisjoner og forklaringer for noen av bestemmelsene om ansvarlig kapital. Noen få av bestemmelsene er tatt inn i Finanstilsynets forskriftsforslag til gjennomføring av CRR/CRD IV.

I Kommisjonsforordningen er det for EU-landene angitt hvilke institusjoner som kan regnes som sparebanker og kooperative- og gjensidige institusjoner, og som dermed kan få unntak fra enkelte av bestemmelsene om ren kjernekapital. Det må vurderes om det er behov for en tilpasningstekst for norske sparebanker.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 241/2014
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32014R0241

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.03.2014
Frist returnering standardskjema: 24.04.2014
Dato returnert standardskjema: 02.04.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen