Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende bestemmelser til CRR om kredittrisikojusteringer

Delegert kommisjonsforordning (EU) 183/2014 av 20. desember 2013 om utfylling av europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for spesifisering av beregningen av spesifikke og generelle kredittrisikojusteringer

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 183/2014 of 20 December 2013 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms, with regard to regulatory technical standards for specifying the calculation of specific and general credit risk adjustments

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.05.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

CRR definerer kredittrisikojustering som størrelsen på spesifikke og generelle avsetninger til dekning for tap på utlån som er anerkjent i institusjonens årsregnskap i overensstemmelse med gjeldende regnskapsregler, men gir ikke regler for hvordan spesifikke og generelle kredittrisikojusteringer beregnes. Denne forordningen gir regler for hvordan slike kredittrisikojusteringene skal beregnes.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Etter innlemmelse i EØS-avtalen kan forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved henvisning i lov eller forskrift. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere. 

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2013)9338
Rettsaktnr.: 183/2014
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32014R0183

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.02.2014
Frist returnering standardskjema: 11.04.2014
Dato returnert standardskjema: 11.04.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen