Teknisk standard om kredittrisikojusteringer

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 183/2014 av 20. desember 2013 som utfyller europaparlamentets- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 gjennom regulatoriske tekniske standarder for spesifisering av beregningen av spesifikke og generelle kredittrisikojusteringer

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 183/2014 of 20 December 2013 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms, with regard to regulatory technical standards for specifying the calculation of specific and general credit risk adjustments

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.05.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen ble vedtatt 20. desember 2013 og publisert i Official Journal 27. februar 2014. Standarden er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

CRR (forordning nr. 575/3013) definerer kredittrisikojustering som størrelsen på spesifikke og generelle avsetninger til dekning for tap på utlån som er anerkjent i institusjonens årsregnskap i overensstemmelse med gjeldende regnskapsregler, men gir ikke regler for hvordan spesifikke og generelle kredittrisikojusteringer beregnes. Den tekniske standarden gir regler for hvordan kredittrisikojusteringene skal beregnes.

Vurdering

Det er med gjeldende regnskapsregelverk kun spesifikke kredittrisikojusteringer som kan gjøres. Generelle kredittrisikojusteringer ikke aktuelle ved bruk av IFRS (IAS 39) og NGAAP med krav til "objektive bevis for verdifall". Bestemmelser for spesifikke kredittrisikojusteringer finnes i kapitalkravsforskriften § 15-7 og ny ansvarlig kapitalforskrift § 6 første ledd bokstav b.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2013)9338
Rettsaktnr.: 183/2014
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32014R0183

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.02.2014
Frist returnering standardskjema: 11.04.2014
Dato returnert standardskjema: 11.04.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen