Utfyllende bestemmelser for finansielle konglomerater

Kommisjonsforordning (EU) nr. 342/2014 av 21. januar 2014 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til anvendelsen av beregningsmetodene for kapitalkrav for finansielle konglomerater

Commission Delegated Regulation (EU) No 342/2014 of 21 January 2014 supplementing Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the application of the calculation methods of capital adequacy requirements for financial conglomerates

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.05.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen ble vedtatt i EU 21. januar 2014.

Forodningen er til vurdering på EFTA-siden.

Kommisjonsforordningen gir nærmere regler om anvendelsen av beregningsmetodene for kapitalkrav for finansielle konglomerater.  Dette gjelder først og fremst opplistingen av krav og bufferkrav som skal oppfylles på konsolidert basis, hva som skal regnes som sektorspesifikk kapital og nærmere regler om overførbarhet og tilgjengelighet av ansvarlig kapital.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant.

Det er nødvendig med nærmere definisjoner med hensyn til anvendelsen av beregningsmetodene for kapitalkrav for finansielle konglomerater. Dette er særlig viktig etter at bufferkravene for bankene trådte i kraft, og hvor konsekvensene av brudd på kapitalkravene er ulike for de ulike bufferkravene og for minstekravene. Det er videre behov for nærmere regler om medregning av ansvarlig kapital på tvers av de ulike sektorene i finansielle konglomerater. Det har også før vært krav til overførbarhet og tilgjengelighet for overskudd av ansvarlig kapital som kan medregnes, men gjeldende regler er uklare.

Norge har allerede i stor grad gjennomført bestemmelsene gjennom endring av skjemaet og veiledningen til skjemaet for tverrsektorielle finansielle grupper, slik at bufferkrav og pålagte pilar 2-krav er lagt til kravene som skal oppfylles av CRD IV-institusjonene på konsolidert basis. Det er videre tatt inn regler om overførbarhet og tilgjengelighet av ansvarlig kapital i forslaget til forskriftsendringer for å gjennomføre CRD IV så langt det passer, og som er regler som også følger av kommisjonsforordningen. Det vil være behov for å presisere i veiledningen hvordan reglene om overførbarhet og tilgjengelighet skal praktiseres i forhold til medregning av annen solvensmarginkapital.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 342/2014
Basis rettsaktnr.: 575/2013, 2002/87/EF
Celexnr.: 32014R0342

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.04.2014
Frist returnering standardskjema: 19.05.2014
Dato returnert standardskjema: 16.06.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen