Utfyllende bestemmelser til Konglomeratdirektivet og CRR om finansielle konglomerater

Delegert kommisjonsforordning (EU) 342/2014 av 21. januar 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 575/2013 med hensyn tekniske reguleringsstandarder for anvendelsen av beregningsmetodene for kapitalkrav for finansielle konglomerater

Commission Delegated Regulation (EU) No 342/2014 of 21 January 2014 supplementing Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the application of the calculation methods of capital adequacy requirements for financial conglomerates

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.05.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen gir nærmere regler om anvendelsen av beregningsmetodene for kapitalkrav for finansielle konglomerater. Dette gjelder først og fremst opplistingen av krav og bufferkrav som skal oppfylles på konsolidert basis, hva som skal regnes som sektorspesifikk kapital og nærmere regler om overførbarhet og tilgjengelighet av ansvarlig kapital.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Etter innlemmelse i EØS-avtalen kan forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved henvisning i lov eller forskrift. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere. 

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 342/2014
Basis rettsaktnr.: 575/2013, 2002/87/EF
Celexnr.: 32014R0342

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.04.2014
Frist returnering standardskjema: 19.05.2014
Dato returnert standardskjema: 16.06.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: