Utfyllende bestemmelser til CRR om offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 1423/2013 av 20. desember 2013 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital for institusjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) No. 1423/2013 of 20 December 2013 laying down implementing technical standards with regard to disclosure of own funds requirements for institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.05.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen oppstiller omfattende krav til offentliggjøring av opplysninger om den ansvarlige kapitalen. Opplysningene skal gis i form av standardiserte skjemaer som skal gjøre det lettere å sammenligne opplysningene. Det legges opp til at opplysningene gis i form av to forskjellige skjemaer, ett skjema hvor det gis opplysninger om de viktigste egenskapene ved de utstedte kapitalinstrumentene og ett skjema som viser hvordan den rene kjernekapitalen, kjernekapitalen og tilleggskapitalen er beregnet, herunder alle fradrag og justeringer som gjøres. I tillegg skal det gis en oversikt som viser forskjellen på balansen som følger av regnskapet og balansen som benyttes ved beregningen av den ansvarlige kapitalen og kapitaldekningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Etter innlemmelse i EØS-avtalen kan forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved henvisning i lov eller forskrift. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere. 

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1423/2013
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32013R1423

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.01.2014
Frist returnering standardskjema: 17.02.2014
Dato returnert standardskjema: 24.01.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: