Vet-samhandel-fjørfe-Kroatia

Kommisjonens beslutning 2013/346/EU av 28. juni 2013 etter direktiv 2009/158/EC om å godkjenne Kroatias plan for godkjenning av virksomheter for fjørfe og rugeegg

Commision Implementing Decision of 28 June 2013 approving the plan submitted by Croatia for the approval of establishments for the purposes of intra-Union trade in poultry and hatching egges pursuant to Council Directive 2009/158/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.05.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen godkjente med hjemmel i direktiv 2013/346/EU Kroatia sin plan for godkjenning av rugeegg og fjørfe-virksomheter, jf. direktivets artikkel 3.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettslige konsekvenser

Direktivet som beslutningen er hjemlet i er inkorporert gjennom forskrift om samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØS (FOR-2001-12-28-1616). Forskriftens virkeområde er "EØS-området", jf. § 2. Kroatia ble en del av EØS-området 12. april 2014, og forskriften gjelder derfor handel med Kroatia på lik linje med øvrige EØS-land. Rettsakten medfører dermed ikke behov for endring av norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Rettsakten er en del av Kroatia-pakken som det ikke er utstedt/returnert standardark på. Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2013)3988
Rettsaktnr.: 2013/346/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/158/EC
Celexnr.: 32013D0346

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.06.2014
Frist returnering standardskjema: 02.06.2014
Dato returnert standardskjema: 02.06.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker