Endring i økodesignkrav for elektriske motorer

Kommisjonsforordning (EU) nr. 4/2014 av 6. januar 2014 som endrer forordning (EF) nr. 640/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF om krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer...

COMMISSION REGULATION (EU) No 4/2014of 6 January 2014amending Regulation (EC) No 640/2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for electric motors...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.03.2014

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.04.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble vedtatt i EU den 6. januar 2014. Virkningsdatoen i EU er 27. juli 2014. Forordningen ble vedtatt i EØS-komiteen den 16.05.2014 og kommer til anvendelse i EØS fra den 27.07.2014.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har vedtatt en endringsforordning til forordning (EU) 640/2009 om økodesignkrav til elektriske motorer.

Endringene er en presisering av at unntaket fra forordningen for motorer som er designet for å operere under forhold som regnes som ekstreme for konvensjonelle motorer, kun gjelder dersom motorene brukes under disse forholdene og justeringer i operasjonstemperaturene.

Merknader

Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Forordningen hører hjemme under økodesigndirektivet og vil når den eventuelt vedtas innlemmet i EØS-avtalen bli tatt inn i norsk regelverk som en forskriftsendring i økodesignforskriften.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 4/2014
Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF
Celexnr.: 32014R0004

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.01.2014
Frist returnering standardskjema: 19.02.2014
Dato returnert standardskjema: 25.02.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 86/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.07.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker