ERG for audiovisuelle medietjenester

Kommisjonens beslutning 3. februar 2014 om å opprette Gruppen av europeiske regulatører (ERG) på området for audiovisuelle medietjenester ...

Commission Decision 3 February 2014 on establishing the European Regulatory Group for Audiovisuel Media Services...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.03.2014

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kulturdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonen har fra tid til annen arrangert samlinger av reguleringsmyndigheter for audiovisuelle medietjenester uten at disse møtene har hatt en formell forankring i direktivet om audiovisuell medietjenester (2010/13/EU) eller andre rettsakter.   

I en rapport fra 2013 anbefalte, den uavhengige "High Level Group (HLG) on Media Freedom and Pluralism" en formalisering av samarbeidet mellom reguleringsmyndigheter på området audiovisuelle medietjenester med sikte på å dele beste praksis og fastsette standarder for kvalitet. Et flertall av høringssvarene i den offentlige høringen om europeiske audiovisuelle reguleringsmyndigheters uavhengighet understreket at samarbeid mellom reguelringsmyndigheter er vesentlig i en konvergerende medievirkelighet og støttet forslaget. Rådet ba 25. november 2013 medlemsstatene om å sikre reguleringsmyndighetenes uavhengighet og anmodet samtidig Kommisjonen om å styrke samarbeidet mellom myndighetene på området. Kommisjonen etablerte formelt en gruppe bestående av europeiske reguleringsmyndigheter på området audiovisuelle medietjenester (ERGA) 3. februar 2014. ERGAs konstituerende møte fant sted 4. Mars 2014.  

Saken har ikke vært behandlet i EFTA eller på norsk hold.   

 Sammendrag av innhold

 • Formålet med rettsakten er å opprette en gruppe bestående av representanter fra europeiske reguleringsmyndigheter (ERGA) som kan bistå og gi råd til Kommisjonen i spørsmål om audiovisuelle medietjenester, jf direktivet 2010/13/EU om audiovisuelle medietjenester (som ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 109/2012 av 15. juni 2012). Rettsakten inneholder bestemmelser om ERGAs mandat, Kommisjonens adgang til å konsultere ERGA, medlemskap og prosedyreregler.

Merknader

 • ERGAs mandat vil omfatte lov av 4. desember 1992 nr 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester. 
 • Gjennomføring vil ikke medføre endring i norsk lovgivning eller annet regelverk.
 • Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge utover utgifter til reise opphold i tilknytning til møter og møteforeberedelser for reguleringsmyndigheten (Medietilsynet).
 • Rettsakten vil ikke medføre økonomiske konsekvenser i Norge for private. 
 • Rettsakten grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

 • Saken er så langt ikke drøftet i spesialutvalget.
 • Det har ikke vært ansett hensiktsmessig eller nødvendig å underlegge spørsmålet om innlemming nasjonal høring.

Vurdering

Kulturdepartementet vurderer det slik at det er i Norges interesse at kommisjonens vedtak om ERGA innlemmes i EØS avtalen. Det er allerede etablert en kontaktkomite for departementer som er ansvarlige for audiovisuelle medietjenester i medhold av direktivet for audiovisuelle medietjenester (2010/13/EU). Det vil være en fordel at uavhengige regulatører på området som harmoniseres av direktivet møtes jevnlig for å etablere standarder for kvalitet, utveksler erfaringer og beste praksis.

Kulturdepartementet kjenner ikke til at andre internasjonale forpliktelser berøres av vedtaket.

Kommisjonens vedtak inneholder ingen hjemmel for EFTA-landenes deltakelse, men har i artikkel 5.4 en åpning for at Kommisjonen kan invitere observatører mv: "The Commission's representative may invite experts from outside the group with specific competence in a subject on the agenda to participate in the work of the group or subgroup on an ad hoc basis. In addition, the Commission’s representative may give observer status to individuals, organisations as defined in Rule 8(3) of the horizontal rules on expert groups and candidate countries." Medietilsynet, som er norsk reguleringsmyndighet på området, ble invitert til og deltok i det konstituerende møtet i ERGA 4. mars 2014. I Kommisjonens oppsummering av møtet 4. mars heter det også at Norge og Liechtenstein deltok som observatører, (jf. https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/inaugural-meeting-european-regulators-group-audiovisual-media-services-erga). Etter Kulturdepartementets vurdering er det derfor behov for en tilpasningstekst i tilknytning til innlemmelse i EØS-avtalen med sikte på å sikre EFTA-landene i EØS status som medlemmer uten stemmerett i ERGA. 

Vedtaket anses som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/462/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 30000D0000

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.03.2014
Frist returnering standardskjema: 22.04.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: