Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Opinion 13/2016 Technical records

Opinion 13/2016 Technical records

Opinion 13/2016 Technical records

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.03.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forslaget ble først publisert av EASA som NPA (Notices of Proposed Amendment) 2014-04 den 17. februar 2014. Høringsfristen i EASA var 7. mai 2014. Basert på 350 høringsinnspill har EASA 17. november 2016 publisert Opinion 13/2016.  

Etter ferdigbehandling av saken hos EASA, vil saken bli oversendt EU-Kommisjonen for videre behandling. Forslaget til rettsakt vil fremlegges for EASA-komiteen, hvor Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet representerer Norge.    

Sammendrag av innhold

EASA (EUs luftfartsbyrå) har nå publisert Opinion 13/2016 "Technical records" som er basert på NPA 2014-04 med samme tittel. Forslaget angår endringer i forordning (EU) nr. 1321/2014 (vedlikeholdsforordningen). «Technical records» er midler til å vurdere luftdyktighetsstatus av et produkt og dets komponenter. Ufullstendige «technical records» kan føre til en feil vurdering av sikkerhetsrisiko. Selv om det er spesifikke krav i dagens regelverk, konkluderer EASA med at bestemmelsene ikke er klare nok på hvilke data som bør lagres og hvor lenge. Videre vurderer denne Opinion bruk av ny teknologi og kopier av dokumentasjon for luftdyktighet, noe som gir mer veiledning i bruk av systemer for informasjonsteknologi (IT).  Likevel bør det bemerkes at allmennluftfart-miljøet (GA) i utgangspunktet har foreslått relaterte endringer i NPA 2014-04. Derfor vil denne Opinion ikke foreslå endringer i den kommende Part-ML.

Forslaget vil berøre eiere, operatører, vedlikeholdsorganisasjoner og uavhengige sertifiserende personell samt luftfartsmyndigheter.

Det ventes at de foreslåtte endringene skal gi bedre sikkerhet og forbedret etterlevelse av regelverket. Det spesifikke formålet med dette forslaget er å avklare bruk av gjeldende regler samt utvikle relevant veiledning om bruk av nye teknologier for journalføring.

Dersom forslaget til regelverk blir vedtatt, vil dette blant annet endre bestemmelsene M.A.305 og 145.A.55 i forordning (EU) nr. 1321/2014 av 26. november 2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver. Det foreslås også endring av Acceptable Means of Compliance (AMC) / Guidance Material (GM).

Merknader
Hjemmel i TFEU art. 100.

Dersom forslaget blir vedtatt, vil en endringsforordning til forordning (EU) nr. 1321/2014 bli gitt med hjemmel i forordning (EF) nr. 216/2008 (basisforordningen).

Rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet). Dersom forslaget blir vedtatt vil rettsakten gjennomføres gjennom endring av forskrift 7. mai 2015 nr. 488 (som gjennomfører forordning (EU) nr. 1321/2014 av 26. november 2014 om kontinuerlig luftdyktighet mv.).

Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåtte endringene vil medføre begrensede administrative og økonomiske konsekvenser. Konsekvensene består i at Luftfartstilsynet og vedlikeholdsorganisasjoner må endre enkelte interne prosedyrer knyttet til disse bestemmelser.

Så langt det gjelder Luftfartstilsynet, vil kostnadene med dette kunne dekkes innenfor dagens budsjettramme.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandler derfor ikke av Spesialutvalget for transport. 

Luftfartstilsynet har 26. februar 2014 sendt NPA 2014-04 på høring. Høringsfristen var 1. mai 2014. Luftfartstilsynet mottok 12 høringssvar som alle var positive til forslaget.

Luftfartstilsynet har vurdert forslaget til rettsakt og mener at denne er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Luftfartstilsynet ser positivt på de foreslåtte endringene. De foreslåtte endringene vil kunne bidra til å sikre, og opprettholde, et høyt og ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa. Forslaget inneholder ikke problemstillinger av politisk karakter.  

Slik forslaget nå lyder mener Luftfartstilsynet rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.      

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 216/2008

Norsk regelverk

Høringsstart: 26.02.2014
Høringsfrist: 01.05.2014
Frist for gjennomføring:
Til toppen