Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Avgjørelser om søknader om helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1226 av 17. november 2014 om godkjenning om bruk av visse helsepåstander på næringsmidler som viser til redusert sykdomsrisiko

Commission Regulation (EU) No 1226/2014 of 17 November 2014 on the authorisation of a health claim made on foods and referring to the reduction of disease risk

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.11.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.01.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Europakommisjonens utkast til forordning fikk tilslutning fra medlemsstatene med kvalifisert flertall på møte i SCoPAFF den 13. juni 2014. Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen den 17. oktober 2014 og publisert i Official Journal den 18. oktober 2014 og trer i kraft i EU 20 dager etter dette. Rettsaken er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten omhandler godkjenning av en helsepåstand i henhold til artikkel 14(1)(a) i forordning (EF) nr. 1924/2006 (påstandsforordningen). Helsepåstanden gjelder enumettede og/eller flerumettede fettsyrer og erstatning av mettet fett med umettet fett i kosten for å redusere LDL-kolesterolet. EFSA (Q-2009-00458) har vurdert at det er en sammenheng mellom påstandens ordlyd og virkestoffet. Det er i rettsakten satt opp vilkår for bruk av påstanden. Vilkårene sier at påstanden kun kan brukes på matvarer som inneholder en høy mengde umettede fettsyrer, som referert til i ernæringspåstanden «høyt innhold av umettet fett». Produktene som merkes med den omtalte påstanden, må oppfylle kravene i ernæringspåstanden om «høyt innhold av umettet fett». Påstanden kan kun brukes på fettstoffer og oljer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen gjennomføres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomhetene kan benytte de godkjente helsepåstandene dersom bruksbetingelsene er oppfylt.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

På arbeidsgruppemøter for helsepåstander har bruksbetingelser for denne helsepåstanden vært diskutert. En medlemsstat stilte spørsmålstegn ved å begrense helsepåstanden til oljer og margarin ettersom dette ikke er gjort ved tidligere godkjente helsepåstander med samme problemstilling. EU-kommisjonen avviste dette.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1226/2014
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32014R1226

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.11.2014
Frist returnering standardskjema: 02.01.2015
Dato returnert standardskjema: 02.01.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 049/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.11.2014
Høringsfrist: 07.01.2015
Frist for gjennomføring: 21.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen