Avgjørelser om søknader om helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) 2015/402 av 11. mars 2015 om avslag på bruk av helsepåstander på næringsmidler, andre enn de som gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2015/402 of 11 March 2015 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.11.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.01.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

EU-kommisjonens utkast til rettsakt fikk tilslutning fra medlemsstatene med kvalifisert flertall på SCoPAFF den 17. oktober 2014. Rettsakten er vedtatt av EU-kommisjonen den 11. mars 2015 og trer i kraft i EU 1. april 2015.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten inneholder avslag av tre helsepåstander på bakgrunn av søknader etter artikkel 13(5) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 13(5) innebærer ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om at den innsendte dokumentasjonen skal være unntatt offentlighet grunnet eiendomsrettigheter.

Det vitenskapelige grunnlaget for de tre helsepåstandene er vurdert av EFSA. Det er ikke funnet sammenheng mellom påstandene og virkestoffet. Kommisjonen tar vurderingene fra EFSA i betraktning når søknadene skal avgjøres. Avgjørelsene forelegges også Rådet/Parlamentet etter regelverksprosedyren for kontroll.

Helsepåstandene som denne rettsakten omhandler oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og er derfor ikke godkjent. Alle søknader har fått en negativ vurdering av EFSA. Dette gjelder følgende virkestoffer og påstander:

Virkestoff og EFSA-nummer

Påstand (fritt oversatt)

Padina pavomnica-ekstrakt i Dictyolone® (Q-2013-00249)

Øker beintettheten gjennom kalsiotrope virkninger og ved fysiologisk rekonstruksjon av proteinholdige bein, spesielt i forhold til aldersrelatert beintap hos normale, friske personer.

Cytidin-5’-difoskolin (CDP-kolin eller citikolin) (Q-2013-00757)

CDP-kolin i oral oppløsning som kilde til kolin bidrar til å vedlikeholde nervus optalmicus-strukturenes normale funksjon.

Rosbacher® drive (Q-2013-00444)

Hjelper/støtter/vedlikeholder konsentrasjonsevnen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Utkast til rettsakten har vært diskutert på arbeidsgruppemøte for helsepåstander den 22. september 2014 og ingen medlemsstater hadde synspunkter vedrørende de avviste helsepåstandene.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2015)402
Rettsaktnr.: 402/2015
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32015R0402

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.03.2015
Frist returnering standardskjema: 02.01.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.11.2014
Høringsfrist: 09.01.2015
Frist for gjennomføring:

Lenker