Bruk av e-post ved registrering av fond for sosialt entreprenørskap

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 594/2014 av 3. juni 2014 om tekniske standarder for formen av den underretning som skal foretas etter artikkel 17 1. ledd i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU nr. 346/2013 om europeiske sosiale entreprenørskapsfond)

Commission Implementing Regulation (EU) No 594/2014 of 3 June 2014 laying down implementing technical standards with regard to the format of the notification according to Article 17(1) of Regulation (EU) No 346/2013 of the European Parliament and of the Council on European social entrepreneurship funds

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.11.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen ble vedtatt i EU 3. juni 2014. Forordningen er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen ble vedtatt av EU-kommisjonen 3. juni 2014.

Forordningen gir utfyllende regler til forordning 346/2013/EU om europeiske fond for sosialt entreprenørskap. Det fremgår av forordningen at tilsynsmyndighetene skal benytte e-post ved oversendelse av meldinger om grenseoverskridende meldinger etter forordningen om europeiske sosiale entreprenørskapsfond, og forordningen angir skjemaet som skal benyttes.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Forordningen kan gjennomføres ved endringer i forskrift 26. juni 2014 nr. 877 til lov om forvaltning av alternative investeringsfond.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen retter seg kun mot tilsynsmyndighetene. Den antas ikke å ha økonomiske eller adminstrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Etter departementets vurdering kan forordningen gjennomføres ved endringer i forskrift 26. juni 2014 nr. 877 til lov om forvaltning av alternative investeringsfond.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 594/2014
Basis rettsaktnr.: 346/2013
Celexnr.: 32014R0594

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.06.2014
Frist returnering standardskjema: 16.07.2014
Dato returnert standardskjema: 18.09.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: