Bruk av e-post ved registrering av venturekapitalfond

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 593/2014 av 3. juni 2014 om tekniske standarder for formen av den underretning som skal foretas etter artikkel 16(1) i Europaparlamentets og Rådets forordning EU nr. 345/2013 om europeiske venturekapitalfond

Commission Implementing Regulation (EU) No 593/2014 of 3 June 2014 laying down implementing technical standards with regard to the format of the notification according to Article 16(1) of Regulation (EU) No 345/2013 of the European Parliament and of the Council on European venture capital funds

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.11.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen ble vedtatt i EU 3. juni 2014. Forordningen er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen utfyller forordning 345/2013/EU om europeiske venturekapitalfond, som heller ikke er innlemmet i EØS-avtalen ennå.

Sammendrag av innhold

Forordningen ble vedtatt av EU-kommisjonen 3. juni 2014.

Forordningen gir utfyllende regler til forordning 345/2013/EU om europeiske venturekapitalfond. Det fremgår i forordningen at tilsynsmyndighetene skal benytte e-post ved oversendelse av meldinger om grenseoverskridende markedsføring mv. etter forordningen om europeiske venturekapitalfond, og skjemaet som skal benyttes angis.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Forordningen kan gjennomføres ved endringer i forskrift 26. juni 2014 nr. 877 til lov om forvaltning av alternative investeringsfond.

Økonomiske og adminstrative konsekvenser

Forordningen retter seg kun mot tilsynsmyndighetene. Den antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Etter departementets vurdering kan forordningen gjennomføres ved endringer i forskrift 26. juni 2014 nr. 877 til lov om forvaltning av alternative investeringsfond.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant. 

Forordningen kan gjennomføres ved endringer i forskrift 26. juni 2014 nr. 877 til lov om forvaltning av alternative investeringsfond.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/593/EU
Basis rettsaktnr.: 345/2013/EU
Celexnr.: 32014R0593

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.06.2014
Frist returnering standardskjema: 16.07.2014
Dato returnert standardskjema: 18.09.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker