Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av juicedirektivets vedlegg I

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 1040/2014 om endring i rådsdirektiv 2001/112/EF om fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til humant konsum for å tilpasse vedlegg I til den tekniske utviklingen

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 1040/2014 of 25 July 2014 amending Council Directive 2001/112/EC relating to fruit juices and certain similar products intended for human consumption to adapt its Annex I to technical progress

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.11.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.02.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettesakten endrer vedlegg I til direktivet om fruktjuice og lignende produkter. Direktivet gir krav til fremstilling og merking av fruktjuice og fruktnektar. Det er bare produkter som oppfyller kravene som er gitt i direktivet som kan benevnes som fruktjuice, fruktnektar o.l. Vedlegg I til direktivet, som omhandler varebetegnelser, produktdefinisjoner og karakteristiske egenskaper, endres ved at del 3,  "Tillatte behandlinger og stoffer" utvides med planteproteiner fra hvete, erter eller poteter for rensing.

Som følge av den tekniske utviklingen finnes det nå andre stoffer enn gelatin til rensing av fruktjuice. Planteproteiner fra hvete, erter eller poteter er et alternativ til rensing, derfor tilføyes dette til listen. Tidligere har produsentene bare kunnet rense fruktjuice ved hjelp av animalsk protein.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten medfører behov for endring i forskrift 13. mai 2013 nr. 509 om fruktjuice og lignende produkter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten gir produsentene et utvidet utvalg tillatte stoffer til produksjonen av fruktjuice. Det er fordelaktig for forbrukerne at det kan produseres fruktjuice uten bruk av stoffer av animalsk opphav. Dette kan være viktig av etiske eller religiøse årsaker. Mattilsynet kan ellers ikke se at rettsakten har særlige konsekvenser av betydning for myndighetene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet på skriftlig prosedyre, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Mattilsynet kan ikke se at den skaper noen horisontale utfordringer.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1040/2014
Basis rettsaktnr.: 2001/112/EF
Celexnr.: 32014R1040

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.01.2015
Frist returnering standardskjema: 08.05.2015
Dato returnert standardskjema: 23.03.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 012/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.02.2015
Høringsfrist: 24.03.2015
Frist for gjennomføring: 06.02.2016
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen