Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring i importregelverket for økologisk produksjon

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1287/2014 av 28. november 2014 om endring og korrigering av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) No 1287/2014 of 28 November 2014 amending and correcting Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.11.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Rettsakten endrer artikkel 4 (1) i forordning (EF) nr. 1235/2008, og forlenger tidsfristen med ett år for søknad til kommisjonen om anerkjenning av kontrollorgan som kan føre samsvarskontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier ("compliance-prinsippet"). Rettsakten endrer videre vedlegg III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008. Vedlegg III i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over tredjeland, hvor produksjonssystem og kontrollsystem for økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente. Vedlegg IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over godkjente kontrollorganer eller myndigheter, som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet. Kommisjonen vurderer nødvendige endringer i vedleggene ut fra blant annet årlige rapporter fra anerkjente tredjeland og kontrollorgan. De årlige rapportene skal innsendes innen gjeldende tidsfrist og inkludere informasjon over aktiviteter som kontrollorganet har gjennomført, resultater, observerte avvik og gjennomføring av nødvendige korrigerende tiltak. Rettsakten gjennomfører desertifisering av enkelte kontrollorgan og produktkategorier, siden tidsfrister ikke er overholdt eller oppfølging av kontrolltiltak ikke er tilfredsstillende. Videre er det generell oppdatering i forhold til spesifikke opplysninger knyttet til kontrollorgan, som adresser og endringer av aktivitet ved blant annet sammenslåing av kontrollorgan.

Endring i artikkel 4 (1):

Tidsfristen for kontrollorgan å sende søknad til kommisjonen om anerkjenning for samsvarskontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier, er utsatt fra 31. oktober 2014 til 31. oktober 2015.

Endringer i vedlegg III:

  • Endringer knyttet til Israel, som omfatter endring i produksjonsstandarden og endring i et anerkjent kontrollorgan.
  • Endringer knyttet til Tunisia, som omfatter endringer i anerkjente kontrollorgan.

Endringer i vedlegg IV:

  • Endring i godkjente kontrollorgan og myndigheter. Det er en årlig frist 31. oktober for nye kontrollorganer og kontrollmyndigheter som søker om å bli inkludert i listen. Søknader er vurdert i forhold til definerte kriterier, og nye kontrollorganer og kontrollmyndigheter som oppfyller disse kriteriene er inkludert i vedlegg IV.
  • Enkelte kontrollorgan er tatt ut av vedlegget med bakgrunn i at oppfølgingen av bestemmelsene i regelverket ikke har vært tilfredsstillende.
  • Korrigering i kodenummer, adresse og aktivitet for enkelte kontrollorgan.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Rettsakten er en del av flere nye forordninger som skal erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og endringsforordninger.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 1287/2014 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Det er behov for kontinuerlige oppdateringer i vedleggene III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, for å ajourføre all informasjon som er knyttet til tredjeland, kontrollorgan og kontrollmyndighet for å sikre god kontroll med handel med økologiske produkter i henhold til regelverket.

Mattilsynet ser i tillegg at det er nødvendig med utsatt tidsfrist for søknad om samsvarskontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier. Rettsakten begrunner dette i at detaljerte bestemmelser i forbindelse med import av samsvarende produkter er til vurdering. Dette omfatter vurdering av relatert veiledning, modeller, spørsmål/svar og nødvendig ferdigutvikling av elektronisk informasjonssystem.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matproduksjon hvor Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget har funnet rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1287/2014
Basis rettsaktnr.: 1235/2008
Celexnr.: 32014R1287

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.11.2014
Frist returnering standardskjema: 02.03.2015
Dato returnert standardskjema: 20.02.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 49/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.04.2015
Høringsfrist: 01.07.2015
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen