Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer til 2007/46/EF

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1171/2014 av 31. oktober 2014 om endring og rettelse av vedlegg I, III, VI, IX og XVII til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF om fastleggelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og tilhengere til disse, samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy

Commission Regulation (EU) No 1171/2014 of 31 October 2014amending and correcting Annexes I, III, VI, IX and XVII to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.11.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt den 31. oktober 2014 og kommer til anvendelse i EU den 20. november 2014. De materielle kravene i forordningen trer imidlertid ikke i kraft før den 1. januar 2016.

Sammendrag av innhold

Rammedirektiv 2007/46/EF fastsetter et harmonisert regelverk og inneholder administrative bestemmelser og generelle tekniske krav til nye kjøretøy. Gjennom rammedirektivet ble heltypegodkjenning obligatorisk for alle kjøretøykategorier, herunder de kjøretøy som bygges i flere etapper, i samsvar med tidsangivelsen som fremgår av direktivets vedlegg XIX.

Forordning (EU) nr. 1171/2014 skal bidra til å optimalisere typegodkjenningene for etappevis bygde kjøretøy. Forordningens vedlegg II foreskriver derfor nødvendige endringer i vedlegg XVII til rammedirektivet. Forordningens vedlegg I foreskriver øvrige endringer, i vedleggene hhv.I, III, VI, IX og XI til rammedirektivet.

Forordning 1171/2014 gjør følgende konkrete endringer i rammedirektivets vedlegg:

I vedlegg I er det det et nye punkter 0.2.2. og 0.5.1.som omhandler opplysninger om etappevis oppbygde kjøretøyer. Tilsvarende nytt punkt 0.2.2 er tatt inn i vedlegg III.

I vedlegg VI er det nye punkter 0.5 og 05.1. hvor opplysninger om fabrikantens navn skal oppgis. I tillegg er det skjema for utfylling av liste over rettsakter, som kjøretøytypen skal være i overensstemmelse med.

I vedlegg IX er det nytt punkt 0.2.2., vedrørende overensstemmelseerklæring

I vedlegg XI er det nytt pkt. 39 A som omhandler krav til hodestøtter, innebygd eller frittstående.

I vedlegg XV er det gjort følgende endringer:

  • Tilføyelse i punkt 1.1: Fabrikanten i den foregående etappen skal levere informasjon til fabrikanter senere etapper med opplysninger om eventuelle forandringer som kan påvirke systemtypegodkjenningen eller typegodkjenning  av hele kjøretøyet. Opplysningene skal leveres så snart som mulig og senest når bygging av etappe 2 starter.
  • Etter punkt 1.2. skal fabrikanten i den første etappen ikke være ansvarlig for hva fabrikanten i etappe 2 gjør med det som er godkjent i en tidligere etappe.
  • I punkt 1.3. fremgår det at etappevis godkjenning kan benyttes av en enkelt fabrikant.  Den etappevise godkjenningsprosedyren må ikke brukes for å unngå krav som ville ha vært gjeldende dersom kjøretøyet hadde vært bygd i en etappe. Kjøretøy som er godkjent på en slik måte anses ikke for å være bygd i flere etapper, jfr. pkt. 3.4 i vedlegg XV og artikkel 22, 23 og 27 i rammedirektivet (små serier og sluttserier).

Merknader
EU-hjemmel:

Forordning (EU) nr. 1171/2014 er en endringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området:

Direktiv 2007/46/EF er implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil

Norsk gjennomføring:

Forordning 1171/2014 vil bli implementert på egnet sted i nevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i gjeldende regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet)

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenklinger.

Vurdering

Forordningen vurderes å være relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelsen av forordningen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1171/2014
Basis rettsaktnr.: 2007/46/EF
Celexnr.: 32014R1171

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.11.2014
Frist returnering standardskjema: 17.12.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen