Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fargestoff i aromatisert modnet ost

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1093/2014 av 16. oktober 2014 om endring og retting av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av visse fargestoffer i aromatisert modnet ost

Commission Regulation (EU) No 1093/2014 of 16 October 2014 amending and correcting Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of certain colours in flavoured ripened cheese

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.11.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer unionslistene over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ved at visse fargestoffer godkjennes for bruk i aromatisert modnet ost.

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter unionslister over de tilsetningsstoffene som er godkjent for bruk i næringsmidler, tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer, smakstilsetninger og næringsstoffer og deres vilkår for bruk.

Unionslisten i vedlegg II del E (godkjente tilsetningsstoffer i de forskjellige næringsmiddelkategoriene) ble utarbeidet på grunnlag av de tilsetningsstoffene som de tidligere direktivene om tilsetningsstoffer (direktivene 94/35/EF, 94/36/EF og 95/2/EF) hadde godkjent, og etterprøvd når det gjelder at de overholdt artiklene 6, 7 og 8 i forordning (EF) nr. 1333/2008. Tilsetningsstoffene er oppført i unionslisten i overensstemmelse med hvilke næringsmiddelkategorier de kan tilsettes til.

Ved overføringen fra de tre tidligere direktivene til vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ble enkelte bruksbetingelser for fargestoffene i enkelte næringsmiddelkategorier uteglemt, bl.a. ble enkelte fargestoffer som var godkjent brukt i aromatisert modnet ost, ikke overført.

Det er et teknologisk behov for fargestoffer i ost for å kunne gi osten et marmorert preg. Følgende fargestoffer anses egnet for å oppnå denne effekten: Karminer (karminsyre, cochenille) (E 120) og annatto-ekstrakter (bixin, norbixin) (E 160b) er i dag godkjent til bruk i enkelte modnede oster, og de egner seg til å lage marmorert rød og grønn pesto-ost.

Røde og grønne pesto-oster utgjør bare en liten del av det samlede ostemarkedet. Godkjenningen av karminer (E 120) i rød pesto-ost og annatto-ekstrakter (E 160b) i rød og grønn pesto-ost vil ikke ha vesentlig innvirkning på den samlede eksponeringen for de to fargestoffene

I henhold til artikkel 3 (2) i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen be European Food Safety Authority (EFSA) vurdere oppdateringer av unionlisten fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når oppdateringene ikke medfører økt helsemessig risiko. Utvidelsen av bruksområdet for karminer (karminsyre, cochenille) (E 120) og annatto-ekstrakter (bixin, norbixin) (E 160b) har ingen betydelig innvirkning på den totale eksponeringen. EFSA har derfor ikke blitt bedt om å vurdere denne endringen.

Det fremgår av artikkel 3 at rettsakten skal tre i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring 15.oktober 2014, dvs. 4. november 2014.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene

Mattilsynet mener at endringene med hensyn til godkjenning av bruk av karminer (karminsyre, cochenille) (E 120) og annatto-ekstrakter (bixin, norbixin) (E 160b) i marmorert rød og grønn pesto-ost verken fører til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen. Videre mener Mattilsynet mener at godkjenningen gir næringsmiddelindustrien mulighet til å tilby et kvalitetsmessig bedre produkt.

Forbrukerne og samfunnet for øvrig                                                                                

Mattilsynet legger til grunn at godkjenning av bruk av karminer (karminsyre, cochenille) (E 120) og annatto-ekstrakter (bixin, norbixin) (E 160b) i marmorert rød og grønn pesto-ost ikke fører til økt eksponering av betydning og ikke fører til økt helsemessig risiko. Gjennomføring i norsk rett vil derfor ikke føre til økt helsemessig risiko for befolkningen. Mattilsynet kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler på skriftlig prosedyre, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Rettsakten ble funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at bruk av karminer (karminsyre, cochenille) (E 120) og annatto-ekstrakter (bixin, norbixin) (E 160b) vil gi mer tiltalende pesto-oster. Den økte eksponeringen fører ikke til økt helsemessig risiko. Mattilsynet anser rettsaken som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1093/2014
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32014R1093

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.10.2014
Frist returnering standardskjema: 05.12.2014
Dato returnert standardskjema: 04.12.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 046/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.11.2014
Høringsfrist: 04.12.2014
Frist for gjennomføring: 21.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen