Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 1230/2014 av 17. november 2014 om godkjenningen av kobber-bilysinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 1230/2014 of 17 November 2014 concerning the authorisation of copper bilysinate as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.11.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren. Forslaget gjelder godkjenning av kobber-bilysinat, og preparatet er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Mikromineraler. Det skal innholde mer enn 14,5 % kobber og mer enn 84% lysin, men det er som kobberkilde preparatet søkes godkjent. Men med et så høgt lysininnhold, skal en også ta hensyn til denne aminosyren ved sammensetning av fôrblandinger. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert preparatet, og finner det trygt i bruk når det tilsettes i fôr i angitte mengder. Det er satt grenser for største tillatte innhold i fôr til ulike dyrearter, på samme nivå som for andre godkjente kobberkilder. Preparatet skal tilsettes fôr i form av premiks. Videre skal det ved merking tilføyes: "Ved bruk til sau skal ikke kobberinnholdet overstige 10 mg/kg fôr" og "Innholdet av kobber i fôr til sau kan medføre forgiftning hos enkelte saueraser". Det er tilsvarende tilleggskrav ved merking når preparatet brukes i fôr til storfe: "I fôr til storfe, der drøvtyggerfunksjonen er opprettet, er kobberinnholdet i fôret under 20 mg/kg" og "Kobberinnholdet i dette fôret kan føre til kobbermangel hos storfe som beiter der graset har høyt innhold av molybden eller svovel". Det er angitt analysemetode for preparatet. Rettsakten er fastsatt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har varighet til 8. desember 2024.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil føre til endring i forskrift 12. april 2005 nr. 19 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Flere andre organiske kobberpreparater er allerede godkjent, og grensen for største tillatte mengde i fôr er den samme for alle. Fôrindustrien får flere alternative kobberkilder til bruk i sine fôrblandinger. Hvorvidt de vil ta dette preparatet i bruk, avhenger av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser forslaget til rettsakt som EØS-relevant og akseptabel.

Preparatet er en kobberkilde, men aminosyren lysin er også en viktig bestanddel. Det er derfor nødvendig å ta hensyn til  lysin som aminosyrekilde fra dette preparatet ved komponering av fôrblandinger.  Norge har unntak fra EØS-avtalen for tillatt mengde kobber som tilsetningsstoff i smågrisfôr. Grenseverdien er 170 mg/kg fullfôr i EU og 35 mg/kg fullfôr i Norge. Unntaket skyldes at store kobbermengder i fôr kan ha vekstfremmende effekt, noe Norge ikke aksepterte da EØS-avtalen ble inngått, og vi beholdt den grenseverdien vi hadde. Unntaket gjelder fortsatt for alle kobberpreparater som er godkjent etter 1994.

Andre opplysninger

Skriftlig behandling i SUMP

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1230/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R1230

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.10.2014
Frist returnering standardskjema: 03.12.2014
Dato returnert standardskjema: 03.12.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 040/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.12.2014
Høringsfrist: 30.01.2015
Frist for gjennomføring: 21.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker