Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonsforordning LCR

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. .../... av 10. oktober 2014 som utfyller forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til krav til likviditetsdekning for kredittinstitusjoner

Commision Delegated Regulation (EU) No …/.. of 10.10.2014 to supplement Regulation (EU) 575/2013 with regard to liquidity coverage requirement for Credit Institutions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.11.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Kommisjonsforordningen er sendt Parlamentet og Rådet. Dersom det ikke er innvendinger, kan forordningen tre i kraft i EU tidlig i 2015. 

Prosessen i Norge avhenger av innlemmelsen av CRR/CRD IV i EØS-avtalen. Finansdepartementet gav 17. september 2014 Finanstilsynet i oppdrag å vurdere hvordan bl.a. LCR bør innføres i Norge.

Kommisjonsforordningen gir nærmere definisjon av kravet til likviditetsdekning (LCR). Det gis regler om sammensetningen av og krav til likvide aktiva som inngår i likviditetsbufferen, samt utfyllende regler om hva som kommer som utbetalinger og innbetalinger de nærmeste 30 dagene i en stressituasjon.

Vurdering

I oppdraget som nevnt vil Finanstilsynet gjøre en vurdering av hvordan kommisjonsforordningen om LCR skal tas inn i norsk rett. De nasjonale valgene til innføring av LCR vil også vurderes i denne sammenheng.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)7232
Basis rettsaktnr.: 575/2013

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen