Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Krav til infrastrukturregisteret

Kommisjonens gjennomføringsvedtak om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur og oppheving av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU

Commission Implementing Decision on the common specifications of the register of railway infrastructure and repealing Implementing Decision 2011/633/EU

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.11.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutning 2014/880/EU om de felles spesifikasjonene i registeret for jernbaneinfrastruktur ble vedtatt 26. november 2014 og publisert i Official Journal 12. desember 2014. Kommisjonsbeslutningen trådte i kraft 1. januar 2015 i EU.

Beslutningen gjør endringer i tidligere kommisjonsvedtak 2011/633/EU og opphever samtidig denne. Beslutning 2011/633/EU ble gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 18. juni 2014 nr. 773 (infrastrukturregisterforskriften), og trådte i kraft 1. juli 2014.

Endringene som er vedtatt gjennom 2014/880/EU er i all hovedsak knyttet til tidsfrister slik at man er gitt bedre tid til å gjennomføre kravene. I tillegg er det kommet til et punkt om krav til at opplysninger om jernbanestrekninger som ikke er dekket av TSIer skal innhentes og legges inn i registeret i tråd med den nasjonale implementeringsplanen. Det er kommet inn en ny bestemmelse fra tidligere beslutning i vedtakets artikkel 6 om den nasjonale implementeringsplanen. Det fremgår her at medlemsstaten skal informere kommisjonen om forsinkelser eller vanskeligheter med å oppfylle forslagets artikkel 5, og at kommisjonen skal innvilge en forlengelse av fristen hvor det anses hensiktsmessig. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen er hjemlet i direktiv 2008/57/EC (samtrafikkdirektivet) som er gjort til norsk rett ved samtrafikkforskriften av 2010.

Rettsakten blir gjennomført ved forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 18. juni 2014 nr. 773.

Forskriften fastsettes med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 16 første ledd og forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 femte ledd.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De materielle endingene i beslutningen er materielle og tilsynet kan av den grunn ikke se at beslutningen vil medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Forskriftsendringen ble av Samferdselsdepartementet fritatt fra alminnelig offentlig høring jf. utredningsinstruksen punkt 5.4 c). Oppgaven med å opprette og vedlikeholde infrastrukturregisteret tilligger Jernbaneverket og det er primært de som vil være berørt av forskriftsendringen. Tilsynet har underveis har konsultert Jernbaneverket og de har tidligere uttalt seg om saken.

Vurdering

Vedtaket vurderes som positivt i og med at fristene for å ferdigstille registeret og implementeringsplan er forlenget.

Vedtaket plasseres i gruppe 2 og er ansett som EØS-relevant og akseptabelt.

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 110/2015 av 30. april 2015, og er gjennomført i norsk rett gjennom fastsettelse av forskrift av 5. mai 2015 nr. 458 om gjennomføring av beslutning 2014/880/EU om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur (infrastrukturregisterforskriften). Forskriften trådte i kraft 5. mai 2015.

Andre opplysninger

Lenke til forslaget:

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.getPDF&Z1mrFa+E1Aj6JHa2CkWxHMa7UWnazQGdiMBzoap7tlW5SVAw47eF02NzJJLXFBE77kGvLzo2Pu5uyjPyPE0HGhn1Yyu8a5hceFqN5ixnqYI=

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/880/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/57/EF
Celexnr.: 32014D0880

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.10.2014
Frist returnering standardskjema: 10.02.2015
Dato returnert standardskjema: 08.12.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 110/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.05.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 05.05.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.05.2015

Lenker

Til toppen