Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Løselighet av Polyvinyl alcohol (E 1203) i etanol

Kommisjonsforordning (EU) nr 463/2015 av 19. mars 2015 om endring av vedlegget til forordning (EF) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer oppført i vedlegg II og III til Europaparlament- og Rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder spesifikasjoner for Polyvinylalkohol (E 1203).

COMMISSION REGULATION (EU) No 463/2015 of 19. March amending Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for Polyvinyl alcohol (E 1203).

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.02.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Utkastet til forordning endrer spesifikasjonene for tilsetningsstoffet polyvinylalkohol (E1203).

I dagens regulering beskrives løseligheten av polyvinylalkohol som løselig i vann, og tungt løselig i etanol. Denne beskrivelsen er i samsvar med JECFA og US Pharmacopeia, mens Europeisk Pharmacopeia skriver løselig i vann, noe løselig i etanol, praktisk talt uløselig i aceton.

"Institute for Health and Consumer Protection" (IHCP) har utført løselighetstester på tilsetningsstoffet, og konkluderer med at polyvinylalkohol er praktisk talt uløselig eller uløselig i etanol. ESFA har vurdert IHCP's løselighetstester og funnet at foreslåtte endring i ordlyden fra «noe løselig i etanol» til «praktisk talt uløselig eller uløselig i etanol» ikke innebærer noen økt helsemessig risiko.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet mener at endringen i ordlyden fra «noe løselig i etanol» til «praktisk talt uløselig eller uløselig i etanol» ikke innebærer noen økt helsemessig risiko.

Gjennomføring av godkjennelsen i norsk rett fører hverken til økt eksponering  av betydning eller økt helsemessig risiko for befolkningen. Vi kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Når endelig rettsakt foreligger den sendes til vurdering i spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattisynet støtter endringen med tanke på hvor løselig polyvinylalkohol (E1203) er i etanol. I og med at polyvinylalkoholen er under 0,2 % løselig i etanol er det mer korrekt å skrive å skrive praktisk talt uløselig, og ikke noe løselig i etanol.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 463/2015
Basis rettsaktnr.: 231/2012
Celexnr.: 32015R0463

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.03.2015
Frist returnering standardskjema: 03.05.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.01.2015
Høringsfrist: 13.03.2015
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen