EØS-notatbasen

Oppretting av overføringsfeil

Kommisjonsforordning (EU) 2015/647 av 24 april 2015 om endringer og korrigeringer av vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fra Europaparlamentet og Rådet når det gjelder bruk av visse tilsetningsstoffer

REGULATIONS COMMISSION REGULATION (EU) 2015/647 of 24 April 2015 amending and correcting Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of certain food additives

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.11.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.03.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Unionslistene for tilsetningsstoffer til bruk i næringsmidler er basert på godkjente tilsetningsstoffer i samsvar med Europaparlament- og Rådsdirektivene 94/35 / EF, 94/36 / EF, og 95/2 / EF, og i overensstemmelse med artikkel 6, 7 og 8 i forordning (EF) nr. 1333/2008. På grunn av problemene som oppstod under overføringene av tilsetningsstoffene til det nye kategoriseringssystemet gitt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, er enkelte feil oppdaget og bør korrigeres, mens andre bestemmelser må bli ytterligere avklart.

I dette utkastet til endring av unionslistene er det 23 endringer. Endringene variere fra hvilken kjemisk struktur tilsetningsstoffet har, til tyggbare kosttilskudd.

Ingen av endringene vil medføre en økt helsemessig risiko, og derfor er ikke EFSA blitt bedt om risikovurdering.

I de tilfellene hvor Norge ikke har implementert de forutgående endringene i næringsmiddelkategoriene, vil de foreslåtte endringene i denne forordningen bli satt på vent.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser


Endringene fører hverken til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen da saken gjelder oppretting av feil som oppstod under overføringen av tilsetningsstoffene fra de tre direktivene 94/35 / EF, 94/36 / EF, og 95/2 / EF til forordning 1333/2008 om tilsetningsstoffer.

Endringene medfører heller ikke økt helsemessig risiko eller ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at endringene ikke fører til økt helsemessig risiko ved oppretting av feil som oppstod under overføringen av tilsetningsstoffene fra de tre direktivene 94/35 / EF, 94/36 / EF, og 95/2 / EF til forordning 1333/2008 om tilsetningsstoffer. Mattilsynet anser forslaget som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 647/2015
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32015R0647

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.02.2015
Frist returnering standardskjema: 27.03.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.02.2015
Høringsfrist: 20.04.2015
Frist for gjennomføring: