Overgangsperiode knytte til egenkapitalkrav for eksponering til sentrale motparter

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 591/2014 av 3. juni 2014 om forlengelse av overgangsperiodene knyttet til egenkapitalkrav for eksponering til sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og forordning (EU) nr. 648/2012

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 591/2014 of 3 June 2014 on the extension of the transitional periods related to own funds requirements for exposures to central counterparties in Regulation (EU) No 575/2013 and Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.11.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Kommisjonsforordningen gir overgangsregler for oppgjørssentraler som foreløpig ikke er godkjent etter forordning 648/2012 slik at disse frem til 15. desember 2014 kan behandles som godkjente ved beregning av kapitaldekning. 

Vurdering

Kommisjonsforordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

En overgangsregel tilsvarende den som følger av Kommisjonsforordningen er innført i kapitalkravforskriften § 49-2 trettende ledd:

(13) Frem til 15. desember 2014 kan alle sentrale motparter behandles som kvalifiserte sentrale motparter etter denne forskrifts bestemmelser.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 591/2014
Basis rettsaktnr.: 575/2013, 648/2012
Celexnr.: 32014R0591

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.06.2014
Frist returnering standardskjema: 16.07.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen