EØS-notatbasen

Plantevernmiddelrester fo. 1096/2014

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1096/2014 av 15. oktober 2014 om endring av vedleggene II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til maksimale grenseverdier for rester av karbaryl, procymidon og profenofos i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) No 1096/2014 of 15 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for carbaryl, procymidone and profenofos in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.11.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon og Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag

Rettsakten endrer maksimale grenseverdier (MRL) for karbaryl, procymidon og profenofos i eller på visse næringsmidler og fôrvarer.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, Section Pesticide Residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser (reasoned opinions) og annen relevant informasjon.

Endringene gjelder midlertidige grenseverdier for de tre nevnte stoffene for produktgruppen urteteer (tørkede). Med unntak av profenofos/roseblader oppheves de midlertidige MRLene. Endringene av grenseverdier i denne forordningen skal gjelde fra 7. mai 2015 i EU. Forutsatt at forordningen tas inn i norsk regelverk før denne dato, vil MRLene få anvendelse i Norge fra samme dato.

Ingen av disse stoffene er godkjente aktive stoffer under forordning (EF) nr. 1109/2007. Det foreligger ingen godkjenninger av preparater som inneholder disse stoffene i EU. Ingen av stoffene er godkjent i Norge.

Endringer i MRLer i forordning (EU) nr. 1096/2014

Karbaryl

Midlertidige MRLer for karbaryl i urteteer (tørkede) oppheves. MRL fastsettes da til analytisk bestemmelsesgrense LOQ.

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 1096/2014 (mg/kg)

Urteteer (tørkede)

0,1 (ft)

0,05*

Procymidon (Restdefinisjon for animalske produkter)

Midlertidige MRLer for procymidon i urteteer (tørkede) oppheves. MRL fastsettes da til analytisk bestemmelsesgrense LOQ. Stoffet oppføres i vedlegg IV da det ikke lenger er fastsatt noen grenseverdier over LOQ for stoffet og det ikke er godkjent bruk av dette i EU eller har vært søkt om importtoleranser.

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 1196/2014 (mg/kg)

Urteteer (tørkede)

0,1 (ft)

0,05*

Profenofos

Midlertidige MRLer for profenofos i urteteer (tørkede) unntatt for roseblader oppheves. MRL fastsettes da til analytisk bestemmelsesgrense LOQ.

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 1196/2014 (mg/kg)

Urteteer (tørkede), unntatt roseblader

0,1 (ft)

0,05*

* MRL er lik den analytiske bestemmelsesgrensen LOQ, (ft) fotnote ved midlertidig fastsatte MRLer,

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringer i MRL vil kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten:
    •      ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
    •      ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet. 
 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon ved skriftlig prosedyre, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes.

European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I sine saklige begrunnelser (reasoned opinions) for de respektive stoffene har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbrukerne. I vurderingene er det tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Alle disse MRLene har til felles at de er funnet akseptable av EFSA med hensyn til vurdering av helsefare. Det har ikke blitt påvist noen risiko for at det akseptable daglige inntaket (ADI) eller den akutte referansedosen (ARfD) overskrides, verken ved livslang eksponering for disse stoffene gjennom forbruk av alle næringsmidler som kan inneholde stoffene, eller ved kortvarig eksponering gjennom et ekstremt forbruk av de aktuelle produkter.

Det blir også tatt hensyn til dyrkingsmetoder og miljø ved vurderingene. Når man gjør undersøkelser av rester av plantevernmidler i en produksjon hvor god landbrukspraksis (GAP) er brukt, vurderer man den høyeste verdien som er påvist i planten. Dersomis denne verdien utgjør en helserisiko ved inntak av produktet, vil dette stoffet ikke kunne bli brukt som plantevernmiddel for den gitte produksjonen. Vanligvis ligger GAP verdiene vesentlig lavere enn nivåene der helsefare inntrer. Grenseverdiene som settes for plantevernmiddelrester, skal ikke være høyere enn nødvendig ut fra et agronomisk behov.

MRL kan ikke være lavere enn den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ) fordi det ikke er mulig å få kvantitative analysesvar ved konsentrasjoner som er lavere enn LOQ.

Plantevernmidler som ikke er tillatt brukt i Norge, er tillatt brukt enkelte andre steder i verden. Endringer i grenseverdier kan ha betydning for import. Felles grenseverdier med EU for plantevernmiddelrester er viktig både for samhandel med EU/EØS og for import fra tredjestater.

Endringene i denne forordningen består av at midlertidige grenseverdier for disse stoffene oppheves og dette innebærer lavere grenseverdier. Endringene av grenseverdier i denne forordningen skal gjelde fra 7. mai 2015 i EU.

Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1096/2014
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32014R1096

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.10.2014
Frist returnering standardskjema: 13.02.2015
Dato returnert standardskjema: 16.01.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 83/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.12.2014
Høringsfrist: 28.01.2015
Frist for gjennomføring: 01.05.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: