Utfyllende regler til kapitalkravregler for banker mv, om rapportering til tilsynsmyndighetene

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 av 16. april 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for institusjoners tilsynsrapportering i henhold til europaparlamentets – og rådsforordning nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 of 16 April laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.11.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er vedtatt og trådt i kraft i EU, og til vurdering for innlemming i EØS-avtalen. 

Dette er utfyllende regler til reglene om kapitalkrav i banker mv. (CRR - Capital Requirements Regulation), og gjelder rapportering fra foretakene til tilsynsmyndighetene.

Standarden gjelder for banker og øvrige kredittinstitusjoner som er underlagt rapportering av informasjon til tilsynsmyndighetene i hht CRR. Standarden regulerer rapporteringsformat, frekvenser, frister mv. for å bidra til harmonisert rapportering i Europa. 

Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisningsforskrift (inkorporasjon). 

Øk. og adm. konsekvenser

Forpliktelsene om rapportering følger i hovedsak av basisrettsakten. Det vil være noen økonomiske og administrative konsekvenser knyttet til utvikling av it-/rapporteringssystemer for bankene og Finanstilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EØS-relevant og akseptabelt.

Ved innlemming i EØS-avtalen vil det være behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 680/2014
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32014R0680

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2014
Frist returnering standardskjema: 15.07.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker