Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Referanselaboratorier for påvisning av restmengder

Kommisjonens gjennomføringsvedtak nr. 2014/745/EU av 28. mars 2014 som endrer vedtak 98/536/EF om listen over nasjonale referanselaboratorier

Commission Implementing Decision 2014/745/EU of 28 March 2014 amending Decision 98/536/EC as regards the list of national reference laboratories

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.11.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.12.1899

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen over nasjonale referanselaboratorier til påvisning av restkonsentrasjoner som finnes i vedlegget til vedtak 98/536/EF.

Noen medlemsstater har nå utpekt ytterligere nasjonale referanselaboratorier eller har skiftet ut de utpekte laboratoriene med andre laboratorier. Dessuten er kontaktopplysningene og de gruppene av restkonsentrasjoner som overvåkes av bestemte laboratorier, blitt endret. Som følge av endringene blir listen over nasjonale referanselaboratorier nå ajourført.

Bakgrunn: Direktiv 96/23/EF (restkontrolldirektivet) gir bestemmelser om overvåkning av legemiddelrester i næringsmidler fra dyr. Det bestemmer også at hver medlemsstat skal utpeke minst ett nasjonalt referanselaboratorium som skal være ansvarlig for bestemte oppgaver fastlagt i direktivet. Restkontrolldirektivet bestemmer også at Kommisjonen skal utarbeide en liste over disse utpekte laboratoriene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever ingen regelverksendring i Norge.

EURL - EUs referanselaboratorier - oppnevnes av EU, og Norge har ingen innflytelse på listen over disse laboratoriene. I Norge oppnevner vi ett NRL - nasjonalt referanselaboratorium- for hvert EURL som finnes. Listen over våre NRL oppdateres jevnlig og publiseres på Nordisk metotikkomité for levnedsmidler, NMKL.

NMKL koordinerer det nordiske samarbeidet innenfor analysemetodikk av næringsmidler i den europeiske standardiserings-organisasjonen CEN.
 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten anses ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Norge står ikke på listen over nasjonale referanselaboratorier til påvisning av restkonsentrasjoner som finnes i vedlegget til vedtak 98/536. Det finnes derfor allerede en tilpasningstekst til vedtak 98/536/EF. Pga. midlertidige endringer i listen over NRL som er brukt, foreslår vi følgende rettelse av dagens tilpasningstekst.

The provisions of the Desicion 98/536/EF shall, for the purpose of this Agreement, be read with the following adaption:

In Annex I, chapter I, part 6.2 Application texts, no 39 the following adaption text should read as follows:

Member state

Reference laboratories

                           Group of residues

Norway

Seafood: The National Institute of Nutrition and Seafood Research                 

Box 2029 Nordnes                   N-5817 Bergen

                           B1, B2a, B2b,        B2e,   B2f, (carbadox, olakindox), B3c, B3e

Andre opplysninger

Rettsakten skal innlemmes etter hurtigprosedyren.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/745/EU
Basis rettsaktnr.: 1998/536/EF
Celexnr.: 32014D0745

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.11.2014
Frist returnering standardskjema: 02.03.2014
Dato returnert standardskjema: 09.12.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 78/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen