Regulering av dietylenglykol-monoetyleter (DEGEE)

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2016/314 av 4 mars 2016 om endring i vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

Commission regulation (EU) 2016/314 of 4 March 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.11.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.12.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVI. Kosmetikk

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen), ved at DEGEE  blir oppført i vedlegg III – stoffer tillatt med visse bruksbegrensninger.

Bakgrunn:

Dietylenglykol-monoetyleter ( DEGEE, med INCI betegnelsen ethoxydiglycol) benyttes som løsemiddel i enkelte kosmetiske produkter, men er tidligere ikke regulert i kosmetikkforordningen.

SCCS har i sin siste vurdering av stoffet konkludert med følgende:
1. DEGEE er  trygt opp til en maksimal konsentrasjon på hhv 7 % i oksidative hårfargeprodukter, 5 % i ikke-oksidative hårfargeprodukter, og 10% i andre kosmetiske produkter som vaskes av fra huden (såkalt "rinse-off").
2. Bruk av DEGEE  er trygt opp til en maksimal konsentrasjon på 2,6 % i non-spray produkter og i følgende sprayprodukter: parfyme, hårspray, antiperspiranter og deodoranter.
3. DEGEE er ikke blitt vurdert av SCCS i produkter som brukes i munnhulen eller i/rundt øynene. Slik bruk kan derfor, på det nåværende tidspunktet, ikke anses som trygt.
4. Etylenglykol forekommer som urenhet i DEGEE løsninger, og bør ikke overskride en konsentrasjon på 0,1 % pga. etylenglykols helseskadelige effekter.

Nærmere om endringene:

  • Kommisjonen anser i lys av SCCS`s risikovurdering at det er en risiko ved ikke å regulere DEGEE.
  •  DEGEE føres opp på  kosmetikkforordningens/forskriftens vedlegg III - "stoffer med bruksbegrensninger" med de bruksbegrensninger som fremgår ovenfor.
  • Etylenglykol må ikke overskride en konsentrasjon på 0.1 %

Overgangsperiode: For å gi industrien mulighet til å tilpasse sine produkter, gis det en overgangstid frem til 25. mars 2017 for å tilpasse nye produkter til kravene samt for å trekke tilbake produkter som allerede er i sirkulasjon.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen krever endring i forskrift 8. april 2013 nr. 391 om kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

- Administrative konsekvenser
Forordningen medfører en mindre endring av kosmetikkforskriften (vedlegg III) og er ikke forventet å medføre administrative konsekvenser for norsk næringsliv eller forvaltning.

- Økonomiske konsekvenser for norsk næringsliv
Gjennomføring av endringsforskriften antas ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen.  EU-kommisjonens forslag til ny regulering av DEGEE bygger på SCCSs risikovurdering og er utarbeidet i samråd med arbeidsgruppen for kosmetikk.
 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,  Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 314/2016
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R0314

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.03.2016
Frist returnering standardskjema: 24.12.2015
Dato returnert standardskjema: 24.12.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.06.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 119/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.12.2014
Høringsfrist: 06.02.2015
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker