Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sertifikat intra-union handel med tamsvin

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 13. november 2014 som endrer Vedlegg F til Rådsdirektiv 64/432/EEC når det gjelder formatet på helsesertifikatmodellene til bruk ved handel med storfe og svin innad i unionen og når det gjelder trikinkrav ved handel med tamsvin innad i unionen

Commission implementing decision of 13 November 2014 amending Annex F to Council Directive 64/432/EEC as regards the format of the model health certificates for intra-Union trade in bovine animals and swine and the additional health requirements relating to Trichinella for intra-Union trade in domestic swine

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.11.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten trer i kraft i EU 1. januar 2015.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer formatet på de helsesertifikatene som skal følge storfe og tamsvin ved handel innad i unionen. Endringen skjer på bakgrunn av at man vil harmonisere sertifikatmodellene som brukes i EU. Det skjer også en endring i innholdet i sertifikatet som brukes ved handel med tamsvin. Her blir det tatt inn et nytt punkt i helsesertifikatet, som gir mottakende land informasjon om dyrene kommer fra en besetning med anerkjente oppstallingsforhold eller ikke. Innholdet endres på bakgrunn av en tidligere endring i trikinforordningen, forordning (EF) nr. 2075/2005 om fastsettelse av særlige regler for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt, som gjør det mulig å unnta tamsvin fra trikintesting under visse forutsetninger. En av disse forutsetningene er at dyrene kommer fra en besetning som er anerkjent for å ha kontrollerte oppstallingsforhold. Denne informasjonen er viktig slik at driftsansvarlig i mottakende besetning importerer dyr med lik trikinstatus, og at tilsynet i mottakerlandet kan vurdere om dyrene skal testes for trikiner ved slakting.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten endrer forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin og forskrift 25. mars 2002 nr. 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten anses ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser, da endringene oppdaterer sertifikatenes utseende og kompletterer de obligatoriske informasjonspunktene i helsesertifikatet for tamsvin. Dette gjør at gjeldende regelverk blir ivaretatt.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet som har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabelt, da den oppdaterer helsesertifikatet med informasjon som er essensiell for å kunne ta i bruk gjeldende regelverk om offentlig kontroll av trikiner (trikinforordningen).

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/798/EU
Celexnr.: 32014D0798

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 26.01.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen