Teknisk standard om identifisering av geografisk plassering av kreditteksponeringer for å beregne institusjonsspesifikk motsyklisk buffersats

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2014 4. juni 2014 som tillegg til parlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med tekniske standarder om identifisering av geografisk plassering av relevante kreditteksponeringer for å beregne institusjonsspesifkk motsyklisk buffersats

Commision delegated regulation (EU) No 1152/2014 of 4 June 2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the identification of the geographical location of the relevant credit exposures for calculating institution-specific countercyclical capital buffer rates

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Den kommisjonsdelegerte forordningen ble publisert i Official Journal 30. oktober 2014, med ikrafttredelse 20 dager senere.

Sammendrag av innhold

Den tekniske standarden fastsetter hvordan relevante kredittengasjementers geografiske tilhørighet skal bestemmes i forbindelse med beregning av institusjonsspesifikk motsyklisk kapitalbuffer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Den tekniske standarden vil gjelde direkte ved henvisning når CRR/CRD IV er tatt inn i EØS-avtalen. I mellomtiden er den tekniske standarden gjennomført i veiledning til ny CRD IV-rapportering.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1152/2014
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32014R1152

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2014
Frist returnering standardskjema: 01.01.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen