Teknisk standard om identifisering av globalt systemviktige institusjoner

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 1222/2014 av 8. oktober 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/36/EU med hensyn til regulatoriske tekniske standarder for spesifisering av metode for identifisering av globalt systemviktige institusjoner og for definisjonen av underkategorier av globalt systemviktige institusjoner

Commission Delegated Regulation (EU) No 1222/2014 of 8 October 2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the specification of the methodology for the identification of global systemically important institutions and for the definition of subcategories of global systemically important institutions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Den tekniske standarden spesifiserer identifiseringsmetoden beskrevet i CRD IV-direktivets artikkel 131. Standarden inneholder definisjoner, EBAs praksis, tildeling av "score" for systemviktighet, indikatorer og overgangsbestemmelser knyttet til identifisering av globalt systemviktige institusjoner hjemmehørende i EU/EØS. Standarden gjør at EBAs metodikk blir identisk som det globale Baselregelverket for globalt systemviktige institusjoner.

Vurdering

Den tekniske standarden vil gjelde direkte ved henvisning etter CRR/CRD IV er tatt inn i EØS-avtalen. Den tekniske standarden gjelder myndighetenes identifiseringsmetode. Finanstilsynet følger allerede praksisen beskrevet i den tekniske standarden.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)7117
Rettsaktnr.: 1222/2014
Basis rettsaktnr.: 2013/36/EU
Celexnr.: 32014R1222

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.11.2014
Frist returnering standardskjema: 10.03.2015
Dato returnert standardskjema: 10.03.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen