Teknisk standard om offentliggjøring ved identifisering av globalt systemviktige institusjoner

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014 av 29. september 2014 som fastsetter gjennomføringstekniske standarder med hensyn til felles formater og dato for offentliggjøring av verdiene som brukes til å identifiseres globalt systemviktige institusjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commision implementing regulation (EU) No 1030/2014 laying down implementing technical standards with regard to the uniform formats and date for the disclosure of the values used to identify global systemically important institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.11.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er vedtatt. Norge har allerede vært med på første runde med rapportering og offentliggjøring via EBA: http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-indicators-from-global-systemically-important-institutions-g-siis-

Sammendrag av innhold

Artikkel 131 i CRD IV-direktivet gir mandat til EBA til å utvikle bindende tekniske standarder som skal spesifisiere metoden for identifisering av globalt systemviktige institusjoner (G-SIIs), hvordan institusjoner skal plasseres i ulike grupper etter grad av systemviktighet (med tilhørende økende ekstra kapitalkrav fra 1 til 3,5 prosent). Identifiseringsmetoden i CRD IV skal være identisk med Baselkomiteens metodikk, og gi samme utvalg av globalt systemviktige institusjoner. Den tekniske standarden beskriver felles identifiseringskriterier og tidsfrister. Kapitalkravet for G-SII's skal gjelde fra 1. januar 2016.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forordningen er allerede fulgt av Finanstilsynet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1030/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R1030

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2014
Frist returnering standardskjema: 01.01.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen