Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Teknisk standard om offentliggjøring ved identifisering av globalt systemviktige institusjoner

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014 av 29. september 2014 som fastsetter gjennomføringstekniske standarder med hensyn til felles formater og dato for offentliggjøring av verdiene som brukes til å identifiseres globalt systemviktige institusjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commision implementing regulation (EU) No 1030/2014 laying down implementing technical standards with regard to the uniform formats and date for the disclosure of the values used to identify global systemically important institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.11.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende regler til kapitalkravreglene for banker mv. Artikkel 131 i CRD IV-direktivet gir mandat til EUs banktilsynsmyndighet EBA til å utvikle bindende tekniske standarder som skal spesifisiere metoden for identifisering av globalt systemviktige institusjoner (G-SIIs), hvordan institusjoner skal plasseres i ulike grupper etter grad av systemviktighet (med tilhørende økende ekstra kapitalkrav fra 1 til 3,5 prosent). Identifiseringsmetoden i CRD IV skal være identisk med Baselkomiteens metodikk, og gi samme utvalg av globalt systemviktige institusjoner. Den tekniske standarden beskriver felles identifiseringskriterier og tidsfrister. Kapitalkravet for G-SII's skal gjelde fra 1. januar 2016.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Det betyr det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1030/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R1030

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2014
Frist returnering standardskjema: 01.01.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen