Tilstrekkelig diversifiserte indekser

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 945/2014 av 4. september 2014 som fastsetter gjennomføringsmessige tekniske standarder for relevante tilstrekkelig diversifiserte indekser i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 945/2014 of 4 September 2014 laying down implementing technical standards with regard to relevant appropriately diversified indices according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.11.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er vedtatt og i kraft i EU, og til vurdering på EFTA-siden for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende regler til kapitalkravreglene for banker mv. Etter artikkel 344 (4) i CRR (forordning 575/2013) kan spesifikk risiko ignoreres for aksjeindekser som anses å være veldiversifiserte. Forordningen angir hvilke aksjeindekser som kan anses å være veldiversifiserte.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Dvs at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er ingen vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for myndigheter eller foretak.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EØS-relevant og akseptabel.

Når den tas inn i EØS-avtalen, vil det være behov for tekniske tilpasninger for dato for ikrafttredelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 945/2014
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32014R0945

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2014
Frist returnering standardskjema: 01.01.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker