Prospektdiretivet - utfyllende forordning - publisering av tillegg til prospekter

Kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014 av 7. mars 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF når det gjelder regulatoriske tekniske standarder for publisering av tillegg til prospekter

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 382/2014 of 7 March 2014 supplementing Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for publication of supplements to the prospectus

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.11.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonforordning (EU) nr. 382/2014 ble vedtatt i EU 7. mars 2014 med ikrafttredelse den tjuende dagen etter kunngjøringen i Official journal.

Forordningen er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014 utfyller prospektdirektivet (2003/71/EF) ved å angi minimumsituasjoner for offentliggjøring av tillegg til prospekt, jf. direktivet art. 16.

Andre situasjoner vil kreve en konkret vurdering av vilkårene i vphl. § 7-15. Formålet med å angi minimumssituasjoner er investorbeskyttelse og å sikre ensartet praktisering av regelverket. Minimumssituasjonene kan grupperes i ny finansiell informasjon, kontrollskifte og notering på regulert marked i en annen medlemsstat enn det som fremgår i prospektet. I alle disse tilfellene skal det utarbeides og offentliggjøres et tillegg til et allerede eksisterende prospekt. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen skal gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, og krever endring av verdipapirforskriften.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter, med administrative og økonomiske konsekvenser, som allerede følger av morrettsakten.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Forordningen skal gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, og krever endring av verdipapirforskriften.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 382/2014
Basis rettsaktnr.: 2003/71/EF
Celexnr.: 32014R0382

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2015
Frist returnering standardskjema: 01.01.2015
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker