Vet - tredjelandsliste kjæledyr

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. xxx av xxx som endrer vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 når det gjelder listen over territorier og tredjestater

Commission implementing regulation (EU) No xxx og xxx amending Annex II to Implementing Regulation (EU) No 577/2013 as regards the list of territories and third countries

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.11.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Forslaget er til behandling i Kommisjonen.

Sammendrag av innhold
Forslaget til rettsakt erstatter listene over territorier og tredjestater i del 1 og del 2 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 577/2013 med nye. Endringer i forhold til dagens lister er at Kroatia er tatt ut av listen i del 1, mens Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia er tatt inn på listen i del 2. Endringene gjøres for at tilsvarende endringer som nylig ble gjort i listene i henholdsvis seksjon 2 i del B og del C i vedlegg II til forordning (EU) nr. 998/2003 skal bli videreført når forordning (EU) nr. 998/2003 blir erstattet av forordning (EU) nr. 576/2013 fra 29. desember 2014.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Rettsakter som endrer forordning (EU) nr. 577/2013 krever endring i den nye forskriften om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr som skal gjennomføre forordningen i norsk rett. Den nye forskriften er ute til høring med høringsfrist 17. desember 2014.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten viderefører gjeldende rett. Den får derfor ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for noen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten vil følge forenklet prosedyre, jf. EØS-avtalen vedlegg I, kapittel I, innledende del nr. 13. Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet vurderer forslaget til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 576/2013

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker