Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bruk av kalsiumaskorbat og natriumalginat på ubehandlet frukt og grønnsaker

Kommisjonsforordning (EF) nr. 969/2014 av 12. september 2014 om endring av vedlegg II til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av kalsiumaskorbat (E 302) og natriumalginat (E 401) på visse ubehandlede frukt og grønnsaker

Commission Regulation (EU) No 969/2014 of 12 September 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of calcium ascorbate (E 302) and sodium alginate (E 401) in certain unprocessed fruit and vegetables

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.10.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.10.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008) ved at kalsiumaskorbat (E 302) og natriumalginat (E 401) godkjennes brukt på visse ubehandlede frukt og grønnsaker.

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter unionslister over de tilsetningsstoffene som er godkjent for bruk i næringsmidler, tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer, smakstilsetninger og næringsstoffer og deres vilkår for bruk. Unionslistene endres, enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad.

Det er økende etterspørsel etter ferskkuttet frukt og grønnsaker, fortrinnsvis fordi det er praktisk med spiseferdige produkter og de helsemessige fordelene som er forbundet med inntak av fersk frukt og grønnsaker.

Ferdigpakket, spiseklar nedkjølt og ubehandlet frukt og grønnsaker er friske frukter og grønnsaker som er vasket, skrelt og/eller oppskåret og stilken fjernet, pakket og holdt kaldt. Når de deles opp, kan frukt og grønnsaker være sårbare for forringelse når de utsettes for oksygen eller lys. Lys og oksygen induserer kjemiske endringer på grunn av oksidasjon, enzymatisk bruning osv. og vil føre til et mindre tiltalende utseende. Den ernæringsmessig kvaliteten på næringsmidlene kan også reduseres.

Det er derfor et teknologisk behov for å minimere disse negative effektene. Dette kan enklest gjøres ved å danne en fysisk barriere på overflaten til de oppskårne fruktene og grønnsakene.

Kalsiumaskorbat (E 302) og natriumalginat (E 401) oppfyller dette teknologiske behovet ved at de i kombinasjon danner en spiselig gel på overflaten av fruktene og grønnsakene, som opptrer som en fysisk barriere mot oksygen og fuktighet. Den spiselige gelen reduserer næringstap, uttørking og bevarer både de sensoriske og ernæringsmessige kvalitetene i fruktene og grønnsakene. Kalsiumaskorbat og natriumalginat vil også, brukt som overflatebehandlingsmiddel, øke holdbarhetstiden på ferdigpakket, spiseferdig nedkjølt og ubehandlet frukt og grønnsaker og dermed tilrettelegge tilgjengeligheten og øke tilgang til markedet av spiseklar, ferdigoppskåret fersk frukt og grønnsaker.

I henhold til artikkel 3 (2) i forordning (EF) nr. 1331/2008, skal Kommisjonen be EFSA vurdere oppdateringer av unionlisten fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når oppdatering ikke medfører økt helsemessig risiko. Kalsiumaskorbat (E 302) og natriumalginat (E 401) hører til gruppe 1-tilsetningsstoffene, dvs. tilsetningsstoffer som ikke har en fastsatt ADI og som reguleres quantum satis. Utvidelsen av bruksområde har ingen betydelig innvirkning på den totale eksponeringen. Derfor har ikke EFSA blitt bedt om å vurdere denne endringen.

Det fremgår av artikkel 3 at rettsakten skal tre i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring 12. september 2014, dvs. 4. oktober  2014.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene

Mattilsynet mener at endringene når det gjelder godkjenning av kalsiumaskorbat (E 302) og natriumalginat (E 401) som overflatebehandlingsmiddel på visse ubehandlede frukt og grønnsaker verken fører til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen. Videre mener Mattilsynet mener at godkjenningen gir næringsmiddelindustrien mulighet til å tilby et kvalitetsmessig bedre produkt.

Forbrukerne og samfunnet for øvrig                                                                                

Mattilsynet legger til grunn at godkjenning av kalsiumaskorbat (E 302) og natriumalginat (E 401) som overflatebehandlingsmiddel på visse ubehandlede frukt og grønnsaker ikke fører til økt eksponering av betydning og at angitte bruksområde ikke medfører økt helsemessig risiko. Gjennomføring i norsk rett vil derfor ikke føre til økt helsemessig risiko for befolkningen. Mattilsynet kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at bruk av kalsiumaskorbat (E 302) og natriumalginat (E 401) som overflatebehandlingsmiddel på visse ubehandlede frukt og grønnsaker bevarer både de sensoriske og ernæringsmessige kvalitetene til fruktene og grønnsakene. Den økte eksponeringen fører ikke til økt helsemessig risiko. Mattilsynet anser rettsaken som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 969/2014
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32014R0969

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.09.2014
Frist returnering standardskjema: 10.11.2014
Dato returnert standardskjema: 23.10.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 045/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.10.2014
Høringsfrist: 14.12.2014
Frist for gjennomføring: 21.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen