Endring av emballasjedirektivet (del av pakke sirkulær økonomi)

KOM(2015) 596 - Forslag Europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall

COM (2015) 596 - Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.10.2014

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Forslaget er behandlet i parlamentet (trilog avsluttet) og avventer formell vedtakelse av rådet.

Rettsakten er hjemlet i EU-traktatens (TFEU) artikkel 114 (tidligere artikkel 95 EF) om tilnærming av lover med henblikk på å sikre det indre markeds funksjon.

Direktivforslaget inngår i en pakke om sirkulær økonomi som Europakommisjonen la fram 2. desember 2015, som blant annet inneholder en handlingsplan for sirkulær økonomi og forslag til endringer av flere avfallsdirektiver: rammedirektivet om avfall (2008/98/EF), emballasjedirektivet (94/62/EF), deponidirektivet (1999/31/EF), direktivet om kasserte kjøretøy (2000/53/EF), batteridirektivet (2006/66/EF) og direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (2012/19/EU)

Forslagene til endringer  i avfallsregelverket skal blant annet bidra til bedre design av produkter, reduserte avfallsmengder, redusert forsøpling, økt ombruk og materialgjenvinning og redusert deponering. Rettsaktene skal i større grad sikre at alle medlemsland når de fastsatte målene, gjennomfører regelverket og rapporterer bedre.

Handlingsplanen for en sirkulær økonomi er omtalt i eget EØS-faktanotat.

Sammendrag av innhold
Kommisjonens forslag til endringer i emballasjedirektivet omfatter høyere mål for forberedelse til ombruk og materialgjenvinning. I tillegg presiserer Kommisjonen hvordan materialgjenvunnet mengde skal måles. Rettsakten legger opp til en tettere oppfølging av medlemslandenes måloppnåelse, blant annet gjennom innføring av et system for tidlig varsling.

De viktigste elementene i Kommisjonens forslag til rettsakt som endrer emballasjedirektivet er :

 • Mål for materialgjenvinning
  • Alt emballasjeavfall: 65% innen 2025 og 70% innen 2030
  • Plastemballasje: 50% innen 2025 og 55% innen 2030
  • Treemballasje: 25% innen 2025 og 30% innen 2030
  • Jernholdig metallemballasje: 70% innen 2025 og 80% innen 2030
  • Aluminiumsemballasje: 50% innen 2025 og 60% innen 2030
  • Glassemballasje: 75% innen 2025 og 85% innen 2030
  • Papir, kartong og bølgepapp: 75% innen 2025 og 85% innen 2030

Endring i målepunkt for materialgjenvunnet mengde: Kommisjonen foreslår at det skal være mengde inn til siste materialgjenvinningsprosess som skal rapporteres.

Endring i beregningsmodell for materialgjenvunnet mengde: Det foreslås at forberedelse til ombruk av avfall skal inngå og at produkter/komponenter (ikke-avfall) kan inngå ved beregning av måloppnåelse for materialgjenvinningsmålet. Dette innebærer at både produkter og avfall inngår ved beregning av måloppnåelse for avfallsmålene.

Oppfølging og system for tidlig varsling: For å sikre bedre implementering og oppfølging av direktivet skal Kommisjonen i samarbeid med det europeiske miljøbyrået (EEA) samle inn data over medlemslandenes progresjon mot å nå målene i direktivet tre år før de skal nås.

Design og produsentansvarsordninger
Kommisjonen foreslår at medlemslandene innfører virkemidler i produsentansvarsordningene for å redusere generert mengde emballasjeavfall. Dette må sees i sammenheng med Kommisjonens forslag til endringsdirektiv for rammedirektivet om avfall artikkel 8 om minimumskrav til produsentansvar. Se EØS-notat om Kommisjonens forslag til endringer i rammedirektivet. 

Myndighet til å vedta delegerte rettsakter
I tråd med bestemmelsene i Lisboa-traktaten, foreslår Kommisjonen at myndighet til å vedta detaljregelverk knyttet til visse av emballasjedirektivets bestemmelser delegeres fra Europaparlamentet og Rådet. Slike delegerte rettsakter ("delegated acts") foreslås vedtatt for minimumskrav for beregning og kvalitetskontroll av materialgjenvunnet mengde, inkludert føringer for datainnsamling, verifisering og rapportering (artikkel 6), unntak for grenseverdier for innhold av tungmetaller (artikkel 11), merking, identifisering og standardisering av emballasjemerking (artikkel 19), illustrerende eksempler på hva som er emballasje og ikke-emballasje (artikkel 19, jf. vedlegg 1) og gjennomføring av spesifikke virkemidler som er nødvendige for å håndtere enkelte emballasjefraksjoner, i hovedsak i svært begrensede mengder (artikkel 20).

Enhver delegert rettsakt vedtatt på et senere tidspunkt i henhold til det reviderte rammedirektivet, vil bli gjenstand for en individuell vurdering av EØS/EFTA-landene før en eventuell innlemmelse i EØS-avtalen.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Forslaget til endring av det eksisterende emballasje- og emballasjeavfallsdirektivet (94/62/EF) er hjemlet i artikkel 114 i Traktat om den europeiske unions virkemåte (TFEU) som har erstattet artikkel 95 i Traktat om opprettelse av det europeiske fellesskap. Det eksisterende direktivet er innlemmet i EØS-avtalens Vedlegg XX (miljø) kapittel IV (avfall). Norge har gjennomført direktivet gjennom forskrift og frivillige avtaler med næringslivet. Forslaget til endringsdirektiv er til behandling i Rådet og Europaparlamentet. Alternativer for gjennomføring av direktivet vurderes nærmere på et senere tidspunkt. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Revidering av kvantitative mål

Økte materialgjenvinningsmål vil kunne medføre økte kostnader for produsenter og importører, knyttet til økt innsamling og videre håndtering av emballasjeavfall. Forslaget vil medføre kostander for kommuner og næringsliv ved etablering av nye innsamlings- og sorteringssystemer for emballasjeavfall, mens de samtidig kan få nye inntekter fra salg av sekundære råvarer. Totaleffekten påvirkes også av hvordan materialgjenvunnet mengde skal måles og av utviklingen på markedet for sekundære råvarer. Økte materialgjenvinningsmål kan gi bedre vilkår for gjenvinningsindustrien og teknologileverandører og -utviklere som følge av at større avfallsmengder skal materialgjenvinnes. Utvikling av tiltak og virkemidler for å nå de foreslåtte målene for materialgjenvinning vil ha administrative konsekvenser.

Statistikk og rapportering

Returselskap som rapporterer materialgjenvinningsgrad til norske myndigheter vil måtte endre sin målemetode som en følge av krav til nytt målepunkt i emballasjedirektivet. Dette kan medføre økt ressursbruk for returselskapene. Endringene innebærer at det må innhentes tallgrunnlag på nye områder. Innenfor treemballasje er det ikke etablert en returordning i dag. Norge rapporterer til ESA på emballasjedirektivet i dag, og dette forslaget gir i hovedsak kun mindre administrative konsekvenser for myndighetene. Det vil være behov for å etablere nytt statistikkgrunnlag for treemballasje dersom det foreslåtte kravet til materialgjenvinning blir stående.

Innføring av et system for tidlig varsling

Kommisjonen foreslår et system for tidlig varsling for å fange opp land som ligger an til ikke å nå materialgjenvinningsmålene. Dersom ESA velger å bruke samme system i EØS vil det gi administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal behandles i spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Rettsakten ble presentert for spesialutvalget 16.06.2016, spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Miljødirektoratet har gjennomført høring av Kommisjonens forslag til endrede avfallsdirektiver. Høringsinstansene er gjennomgående positive til Kommisjonens forslag. Flere instanser peker på at det vil være krevende å nå målene for hhv plast- og treemballasje. Grønt Punkt Norge viser til at det er behov for en klarer definisjon av emballasje. Høringsinstansene peker også på at det blir krevende å finne gode målepunkter for å måle materialgjenvinning etter Kommisjonens forslag, men samtidig vises det til at det vil gi mer interessant og relevant informasjon. Flere peker også på at det er behov for klargjøring av hvordan gjenvinning av importert/eksportert avfall skal måles. Høringsinstansene er positive til minstekrav til produsentansvarsordninger.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2915)596
Basis rettsaktnr.: 94/62/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker

Til toppen