Endring av unionslisten for åtte aromastoffer

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1098/2014 av 17. oktober 2014 om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til visse aromastoffer

Commission Regulation (EU) No 1098/2014 of 17 October 2014 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.10.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 som inneholder unionslisten over godkjente aromastoffer og deres bruksbetingelser. Unionslisten (del A) inneholder både evaluerte aromastoffer (ikke tildelt fotnoter) og aromastoffer som er under evaluering (identifisert med fotnotehenvisninger 1-4 i unionslisten). Den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har avsluttet evalueringen av åtte aromastoffer, som på det nåværende tidspunkt er oppført som aromastoffer under evaluering. EFSA konkluderte med at disse stoffene ikke gir grunnlag for helsemessig bekymring ved anbefalte bruksbetingelser.

Endringene innebærer at:

  • Fotnotehenvisninger i unionslisten for de åtte godkjente aromastoffene blir slettet, dvs. at stoffene blir godkjent på lik linje med andre ferdig evaluerte og godkjente aromastoffer på listen.
  • Merknader om spesifiseringen av navn, renhet eller sammensetningen av følgende to stoffer: FL-nr.: 15.054 og 15.055. Disse korreksjonene bør føres opp på unionslisten.
  • Del A i vedlegg I til aromaforordningen endres derfor og korrigeres i overensstemmelse med dette.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler på skriftlig prosedyre, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Rettsakten ble funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1098/2014
Basis rettsaktnr.: 1334/2008
Celexnr.: 32014R1098

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.10.2014
Frist returnering standardskjema: 13.02.2015
Dato returnert standardskjema: 04.12.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.11.2014
Høringsfrist: 19.12.2014
Frist for gjennomføring:

Lenker