Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer av spesifikasjonene til kalsiumpropionat

Kommisjonsforordning (EU) nr. 966/2014 av 12. september 2014 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder spesifikasjoner for kalsiumpropionat

Commission Regulation (EU) No 966/2014 of 12 September 2014 amending Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for calcium propionate

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.10.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.10.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om renhetskriterier og spesifikasjoner ved at grenseverdiene for fluor i kalsiumpropionat økes fra 10 mg/kg til 20 mg/kg. Forordning (EU) nr. 231/2012 fastsetter spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. Disse listene oppdateres i samsvar med den vanlige framgangsmåten beskrevet i forordning (EF) nr. 1331/2008 (godkjenningsprosedyren). Renhetskriteriene og spesifikasjonene endres, enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad.

I den aktuelle spesifikasjon for kalsiumpropionat (E 282) er det fastsatt en grenseverdi for fluor på10 mg/kg. Dette forårsaker vanskeligheter fordi kalsiumpropionat (E 282) blir fremstilt av kalsiumoksid (E 529) som har en grenseverdi for fluor på 50 mg/kg. Kalsiumoksid kan maksimalt ha en konsentrasjon av fluor på 33 mg/kg for å tilfredsstille produksjon av kalsiumpropionat med den eksisterende grenseverdien for fluor. Kalsiumoksid med fluorkonsentrasjoner under 33 mg/kg finnes nesten ikke på det europeiske markedet. For å få nok kalsiumoksid til å lage kalsiumpropionat, blir grensen for fluor i kalsiumpropionat økt fra 10 mg/kg til 20 mg/kg.

I henhold til artikkel 3 (2) i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen be European Food Safety Authority (EFSA) vurdere oppdateringer av unionlisten fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når oppdatering ikke medfører økt helsemessig risiko. Den nye grensen for fluor på 20 mg/kg er fremdeles langt lavere enn de grenseverdiene for fluor som gjelder for andre tilsetningsstoffer. Den økte eksponeringen av fluor forventes å forbli begrenset, og fører ikke til en økning i det totale inntak. Derfor har ikke EFSA blitt bedt om å vurdere denne endringen.

Forordningen endrer spesifikasjonene ved at grenseverdiene for fluor i kalsiumpropionat i forordning (EU) nr. 231/2012 økes fra 10 mg/kg til 20 mg/kg.

Det fremgår av artikkel 3 at rettsakten skal tre i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring 12. september 2014, dvs. 4. oktober 2014.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene

Mattilsynet mener at endringen verken fører til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen.

Forbrukerne og samfunnet for øvrig                                                                                

Mattilsynet legger til grunn at endringen ikke fører til nevneverdig økt eksponering av fluor. Gjennomføring i norsk rett vil derfor ikke føre til økt helsemessig risiko for befolkningen. Mattilsynet kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at endringen ikke fører til nevneverdig økt eksponering av fluor. Mattilsynet anser rettsaken som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 966/2014
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32014R0966

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.09.2014
Frist returnering standardskjema: 10.01.2014
Dato returnert standardskjema: 23.10.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 047/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.10.2014
Høringsfrist: 14.12.2014
Frist for gjennomføring: 21.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen