Endringer i vedlegg V og VI i samtrafikkdirektivet

Kommisjonsdirektiv 2014/106 som endrer vedlegg V og VI i direktiv 2008/57/EU om samtrafikkevnen i fellesskapets jernbanesystem

Commission Directive 2014/106/EU amendring annex V and VI to directive 2008/57/EC on the interoperability of the rail system within the Community

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.10.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.01.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsdirektiv 2014/106/EU som endrer vedlegg V og vedlegg VI i direktiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem (samtrafikkdirektivet), ble publisert i OJ 12. desember 2014. Direktivet innebærer en klargjøring av innholdet i vedlegg V om erklæring om verifisering av delsystemer og vedlegg VI om fremgangsmåte for verifisering av delsystemer. Endringene i vedlegg V er rettet mot den som utsteder EF-verifiseringserklæringen, men vil også ha betydning for teknisk kontrollorgans verifiseringer.

I vedlegg V er det foretatt en tydeliggjøring av formalkrav som skal inn i EF-verifikasjonserklæringen, både for nye delsystemer og ved endringer av eksisterende delsystemer. Videre åpnes det for å ta med eventuelle supplerende verifikasjoner. Slike verifikasjoner vil ha et begrenset gyldighetsområde.

Vedlegg VI er noe omstrukturert, og er en tydeliggjøring av gjeldende vedlegg. Det er ikke foretatt endringer av materiell betydning.

Direktivet skal være gjennomført i medlemslandene senest 1. januar 2016.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) vedlegg V og VI blir erstattet av vedlegg V og VI i kommisjonsdirektiv 2014/106/EU. Forskriften er fastsatt av Samferdselsdepartementet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å ha særskilte økonomiske eller administrative konsekvenser hverken for det private eller det offentlige, da endringene i hovedsak går ut på presiseringer og utdypning av eksisterende prosesser..

Sakkyndige instansers merknader

Direktivet har ikke vært på høring.

Vurdering

Ettersom direktivet innebærer en en klargjøring tydeliggjøring av formalkrav samt omstrukturering er det ikke gjort endringer av særlig materiell betydning. Det antas at regelverket vil bli mer tilgjengelig for aktørene med de fastsatte endringene.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel og ble gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 30. april 2015 om endring i forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften). Forskriftsendringen trer i kraft 1. januar 2016.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/0106
Basis rettsaktnr.: Direktiv 2008/57/EF
Celexnr.: 32014L0106

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.12.2014
Frist returnering standardskjema: 06.04.2015
Dato returnert standardskjema: 12.01.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 109/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.04.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 30.04.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.05.2015