Endringsforordning 970/2014 til nettverksforordningen

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 970/2014 av 12. september 2014 om endring av forordning (EU) nr. 677/2011 av 7. juli 2011 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM)

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 970/2014 of 12 September 2014 amending Regulation (EU) No 677/2011 laying down detailed rules for the implementation of air traffic management (ATM) network functions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.10.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.01.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen. Vedlegg XIII, nr. 66wn

Sammendrag av innhold

I tillegg til redaksjonelle endringer utdyper og presiserer forordning (EU) nr. 970/2014 nærmere oppgavene til nettforvalteren (Network Manager) og nettstyret (Network Management Board). Bl.a. skal nettforvalteren utarbeide et flerårig arbeidsprogram med relatert budsjett samt samarbeidsordninger mellom nettforvalteren og nyopprettet SESAR DM (Deployment Manager). Nettforvalteren skal også igangsette visse ad-hoc aktiviteter som skal kunne påvise sikkerhetsrisikoer på nettverksnivå. Prosedyrene for å vedta strategiplanen klargjøres og de operasjonelle aktørene pålegges å ta behørig hensyn til strategimålene i sine forretningsplaner. Nettstyret skal på sin side godkjenne strategiplanen (den går til Kommisjonen for endelig vedtakelse) samt ytelsesplanen og uttale seg om tilleggsfunksjoner som måtte bli pålagt nettforvalteren. Nettstyret skal også godkjenne samarbeidsordningene mellom nettforvalteren og tredjeland. Forordringen presiserer også at kontakten mellom krisecellen og medlemslandene særlig skal skje gjennom et nett av nasjonale kontaktorganer (State focal points).

Forordning (EU) nr. 970/2014 presiserer at budsjettet må være tilstrekkelig til at man kan nå ytelsesmålene og gjennomføre arbeidsprogrammet. Det må også være oppført på en slik måte at det klart gjenspeiler andre kostnader enn de som må til for å dekke de oppgavene som nettforvalteren er pålagt i forordningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ingen rettslige konsekvenser utover den endring som er gjort av forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom for å reflektere endringen ved forordning (EU) nr. 970/2014 i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

EØS-relevant og akseptabel

Rettsakten er vurdert og funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordning (EU) nr. 970/2014 innfører ingen gjennomgripende nye ordninger men foretar visse presiseringer og utdypninger i gjeldende regelverk. I lys av erfaringene med basisforordningen pålegges imidlertid nettverksforvalteren enkelte nye oppgaver som et flerårig arbeidsprogram, og forholdet mellom forvalter og styre presiseres og klargjøres. Forordningen reiser derfor ingen nye to-pillarspørsmål og  anses å være svært lite inngripende. Derimot innebærer endringene at prosedyrene vil fremstå som klarere og nettverksforvalterens pålagte oppgaver vil bedre samsvare med målsettingene i basisforordningen.

Ettersom rettsakten er lite inngripende har den ikke vært forelagt spesialutvalget for transport.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 970/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0970

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.09.2014
Frist returnering standardskjema: 31.10.2014
Dato returnert standardskjema: 31.10.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 113/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.10.2014
Høringsfrist: 15.12.2014
Frist for gjennomføring: 01.05.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 30.04.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.05.2015

Lenker