Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1115/2014 av 21. oktober 2014 om godkjenning av et preparat av fumonisin esterase produsert av Komagataella pastoris (DSM 26643) som fôrtilsetningsstoff til gris

Commission Implementing Regulation (EU) No 1115/2014 of 21 October 2014 concerning the authorisation of a preparation of fumonisin esterase produced by Komagataella pastoris (DSM 26643) as a feed additive for pigs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.10.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren. Rettsakten gjelder godkjenning av et enzympreparat, der enzymet er produsert ved hjelp at en genmodifisert stamme av Komagataella pastori. Bakteriestammen er veletablert og kvalifisert for QSP-status (Qualified Presumption of Safety approach). Preparatet er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og i den funksjonelle gruppen Stoffer som reduserer forurensing med mykotoksiner i fôr. Fumonisin er et fusariumtoksin (soppgift) og fumonisin esterase virker ved å bryte med fumonisin til mindre toksiske metabolitter i dyras fordøyelsessystem. EFSA har vurdert søknaden og finner at preparatet er trygt i bruk til gris, og at det har ønsket effekt når det tilsettes minst 15U/kg fullfôr (Uer uttrykk for enzymaktivitet). Det understrekes imidlertid at preparatet bare skal tilsettes fôr med fumonisin-innhold under EUs anbefalte grenseverdier. Preparatet kan derfor ikke benyttes til å gjøre et fôrmiddel som i utgangspunktet har for høyt innhold av soppgifter lovlig å benytte til fôrproduksjon. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 11. november 2024.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift12. april 2005 nr. 319, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Aktuelle virksomheter og fôr-produsenter vil nå ha et nytt preparat de kan benytte seg av til å kontrollere nivået av fumosin-toksiner i fôret. Mengden Fusarium i havre, bygg og vårhvete i Norge har økt de siste tiårene. Gris reagerer lettere på mykotoksiner enn andre husdyr.  Forskningsresultater viser stor variasjon når det gjelder hvilke doser som skal til for å redusere grisens vekst og velferd. Det er viktig å ha kontroll med mengden mykotoksiner i grisens fôr for å unngå skadelige effekter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

De siste 10 åra har korn- og kraftfôrbransjen fått større utfordringer med å håndtere korn med høyt innhold av mykotoksiner,  og bransjen vil nå ha et nytt preparat å benytte seg av til å kontrollere nivået av fumosin-toksiner i fôret.

Imidlertid er disse toksinene er først og fremst påvist fra Fusarium i importert mais som er mindre aktuelt som råvare i fôr til gris i Norge.

Andre opplysninger

Skriftlig behandling i SUMP

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1115/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R1115

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.10.2014
Frist returnering standardskjema: 13.11.2014
Dato returnert standardskjema: 03.12.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 038/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.11.2014
Høringsfrist: 01.12.2014
Frist for gjennomføring: 21.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker