Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1109/2014 av 20. oktober 2014 om godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 som fôrtilsetningsstoff til storfe til slakt, mindre økonomisk viktige drøvtyggere til slakt, melkekuer og andre lakterende drøvtyggere av mindre økonomisk betydning og som endrer forordningene (EF) nr. 1288/2004 og (EF) nr. 1811/2005 (innehaver av godkjenning Alltech France)

Commission Implementing Regulation (EU) No 1109/2014 of 20 October 2014 concerning the authorisation of a preparation of Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 as a feed additive for cattle for fattening, minor ruminant species for fattening, dairy cows and minor dairy ruminant species and amending Regulations (EC) No 1288/2004 and (EC) No 1811/2005 (holder of authorisation Alltech France)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.10.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren. Rettsakten gjelder re-godkjenning av et mikroorganismepreparat som fôrtilsetningsstoff til alle drøvtyggere inkl. bøfler. Det består av levedyktige celler fra en ikke-genmodifisert stamme av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og funksjonell gruppe Fordøyelsesfremmende stoffer. Det er satt grenseverdier for minste tillatte innhold i fôr for at preparatet skal ha ønsket effekt.  EFSA har vurdert re-godkjenning, og finner preparatet trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Bakteriestammen er veletablert og kvalifisert for QSP-status (Qualified Presumption of Safety approach). Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 10. november 2024.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift12. april 2005 nr. 319, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Preparatet som godkjennes virker fordøyelsesfremmende og kan derved  øke tilvekst og melkeproduksjon hos drøvtyggere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Preparatet har allerede vært på markedet i flere år som et av mange mikrobiologiske preparater som virker fordøyelsesfremmende.

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1109/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R1109

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.10.2014
Frist returnering standardskjema: 13.11.2014
Dato returnert standardskjema: 03.12.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 038/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.11.2014
Høringsfrist: 01.12.2014
Frist for gjennomføring: 21.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker