Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1083/2014 av 15. Oktober 2014 om godkjenningen av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) som fôrtilsetningsstoff til purker.

Commission Implementing Regulation (EU) No 1083/2014 of 15 October 2014 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) as a feed additive for sows

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.10.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren. Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av Enterococcus faesium DSM 7134 som fôrtilsetningsstoff i fôr til avlspurker. Stoffet er kategorisert som Zootekniske tilsetningsstoff og i den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. Preparatet er tidligere vurdert og godkjent til bruk til både kylling, smågris og avls-purker. Den nåværende godkjenningen til purker er avgrenset til «fra dag 90 av drektigheten til ut laktasjonsperioden». Denne begrensingen er nå  fjernet slik at preparatet kan benyttes til purker gjennom hele reproduksjonssyklus.  EFSA finner at preparatet har potensial til å øke gjennomsnittlig vekt i kullet eller opprettholde god tilstand hos purka når tilsatt i anbefalt mengde. Godkjenningen har varighet til 5. november 2024.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12.april 2005 nr. 319 fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

For produsenter og brukere av purke-fôr er det en administrativ og praktisk forenkling at preparatet nå kan benyttes til purker gjennom hele reproduksjonssyklus.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten utvider bruksområdet til preparatet slik at det nå kan benyttes til purker gjennom hele reproduksjonssyklus. Siden det stort sett benyttes ulikt fôr til avlspurker gjennom drektighet og laktasjon kan preparatet nå tilsettes flere fôrtyper.

Andre opplysninger

Skriftlig behandling i SUMP

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1083/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R1083

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.10.2014
Frist returnering standardskjema: 13.11.2014
Dato returnert standardskjema: 03.12.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 038/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.11.2014
Høringsfrist: 18.12.2014
Frist for gjennomføring: 21.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker