Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gjennomsøking av håndbagasje

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/187 av 6. februar 2015 om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 med hensyn til gjennomsøking av håndbagasje og kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2015) 561 av 6. februar 2015 om endring av kommisjonsbeslutning 2010/774/EU med hensyn til gjennomsøking av håndbagasje.

Commission Implementing Regulation (EU) No. 2015/187 of 6 February 2015 amending Regulation (EU) No 185/2010 as regards the screening of cabin baggage and Commission Implementing Decision C(2015) 561 of 6 February 2015 amending Commission Implementing Decision C(2010) 774 as regards the screening of cabin baggage

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.10.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.03.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Rettsaktene har vært diskutert på AVSEC-møtet (Aviation Security Committee) den 25.-26. november 2014. Både Samferdselsdepartement og Luftfartstilsynet deltok på møtet.

Forordningen vil tre i kraft i EU dagen etter publisering. Forordningen og beslutningen vil gjelde i EU fra 1. mars 2015.

Norge er en del av one-stop securtiy-systemet i EØS-området, dette innebærer at vi skal ha samme sikkerhetsnivå på alle lufthavnene innenfor EØS-området. Dersom regelverket ikke inntas samtidig, kan konsekvensene bli at vi ikke anses å oppfylle de felleseuropeiske sikkerhetsstandardene og blir behandlet som om vi kommer fra et tredjeland. På denne bakgrunn ble regelverket gjennomført nasjonalt samtidig som i EU. Regelverket har ikke vært på høring, men Luftfartstilsynet har orientert alle flyplasseierne om nytt regelverk.

Regelverket ble EØS-gjennomført i norsk rett 16. juni 2015, ved endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 213 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. Samtidig ble den nasjonale gjennomføringen av regelverket i § 3 andre ledd opphevet.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart.  På securityområdet er de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010 og i kommisjonsbeslutning 2010/774/EU. Kommisjonsbeslutning 2010/774/EU inneholder den konfidensielle delen av de detaljerte gjennomføringsbestemmelsene i securityregelverket.

Det foreligger bevis for at terrorister forsøker å utvikle måter å skjule improviserte eksplosive anretninger (IED) på for å omgå de eksisterende sikkerhetstiltakene for gjennomsøking av håndbagasje. Med bakgrunn i dette har Kommisjonen foreslått å gjennomføre endringer i forordning 185/2010 kapittel 4 og 12.

I kapittel 4 er punkt 4.1.2.1 endret. Gjeldende regelverk fastsetter at før håndbagasjen gjennomsøkes, skal bærbare datamaskiner og andre store elektriske apparater tas ut av håndbagasjen og gjennomsøkes separat. Forslaget innebærer at passasjeren slipper å ta ut nevnte elektriske apparater fra håndbagasjen dersom håndbagasjen gjennomsøkes med system for påvisning av sprengstoffer (EDS) som møter standard C2 eller høyere. Bestemmelsen fastsetter ikke et krav til EDS, dette er kun et alternativ.

Kommisjonen har også foreslått en lignende endring i punkt 4.1.2.8 i de tilfellene hvor store elektriske apparater ikke er tatt ut av håndbagasjen før gjennomsøking. Gjeldende regelverk fastsetter at all håndbagasje i slike tilfeller skal gjennomsøkes på nytt etter at apparatet er tatt ut av bagasjen og det elektriske apparatet skal gjennomsøkes separat. Forslaget innebærer at apparatet ikke trenger å gjennomsøkes separat dersom håndbagasjen gjennomsøkes med EDS som møter standard C2 eller høyere. Bestemmelsen fastsetter ikke et krav til EDS, dette er kun et alternativ.

I kapittel 12 er det lagt til tre nye punkter som gjelder standard for EDS. Kommisjonen fastsetter standarder for EDS-utstyr for gjennomsøking av håndbagasje,  håndbagasje som inneholder bærbare datamaskiner og andre store elektriske apparater, og håndbagasje som inneholder bærbare datamaskiner og andre store elektriske apparater og væske, spraybokser og gele (LAGs).

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning endrer kommisjonsbeslutning 2010/774/EU og inneholder tilhørende bestemmelser som er konfidensielle og vil derfor ikke bli publisert eller kommentert her.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen og beslutningen er gitt med hjemmel i forordning (EF) nr. 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100. Forslag til nytt regelverk utfyller forordning (EU) nr. 185/2010 og beslutning 2010/774/EU. Rettsaktene vil bli gjennomført i norsk rett ved en endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv., og tilhører gruppe 2.

Med hensyn til den terrortrussel som er nevnt innledningsvis er det viktig at regelverket blir tatt inn i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett samtidig som det trer i kraft i EU. Norge er en del av One-Stop Security-systemet, som innebærer at vi har det samme sikkerhetsnivået som resten av EU. Dersom regelverket ikke inntas samtidig, kan konsekvensen bli at vi ikke anses for å oppfylle de felleseuropeiske sikkerhetsstandardene og dermed ikke er en del av One-Stop Security.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Som det fremkommer ovenfor, er det ikke et krav om at lufthavnoperatører skal anskaffe EDS-maskiner. Rettsaktene kan få økonomiske og administrative konsekvenser for de norske lufthavnoperatørene som velger å gå til innkjøp av EDS-utstyr ettersom utstyret er kostbart og de må følge opp utstyret med vedlikehold og lignende. Avinor har anslått at en EDS-maskin kan koste ca 3-4 millioner kroner. Det er 52 lufthavner i Norge, og det er derfor potensielt tale om et stort antall EDS-maskiner. Ved store lufthavner kan det være nødvendig med flere maskiner, for eksempel ved Oslo lufthavn Gardermoen, som har mange sikkerhetskontrollsluser. Bytte fra røntgenmaskin til EDS kan i enkelte tilfeller innebære behov for ombygging av fasiliteter, slik som terminalbygg og sikkerhetskontrollpunkt, på grunn av vekten på utstyret. Det er per i dag usikkert hvor mange EDS-maskiner Avinor og øvrige lufthavnoperatører kommer til å anskaffe.  Kostnadene blir  finansiert gjennom en egen securityavgift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsaktene følger EFTAs  hurtigprosedyre, og behandles ikke i SU Transport. De har heller ikke vært på nasjonal høring.

Vurdering

Forslag til nytt regelverk utfyller forordning (EU) nr. 185/2010 og beslutning 2010/774/EU som allerede er gjennomført i norsk rett gjennom EØS-avtalen. Det anses ikke å være behov for tilpasningstekst. Rettsaktene anses for å være EØS-relevante og akseptable.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0187
Basis rettsaktnr.: 0300/2008/EF
Celexnr.: 32015R0187

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.02.2015
Frist returnering standardskjema: 23.03.2015
Dato returnert standardskjema: 23.03.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 162/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 16.06.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 22.06.2015

Lenker

Til toppen