Løpende endringer - WEEE

Løpende kommisjonsbeslutninger mv. til WEEE-direktivet (2012/19/EF)

Consecutive Commission Decisions for WEEE Directive (2012/19/EF)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.10.2014

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Dette notatet skal gi en oversikt over diverse arbeid som foregår under WEEE-direktivet (waste electrical and electronic equipment):

WEEE-direktivet (2012/19/EU) bygger på prinsippet om at forurenser skal betale. Direktivet pålegger produsentene av elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) å sørge for forsvarlig håndtering av produktene når de ender som avfall. Direktivet har blant annet konkrete mål for innsamlet mengde avfall og mål for gjenvinning. Det foreligger eget EØS-notat for WEEE-direktivet.

Regelverket om elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) har som formål å redusere mengden EE-avfall som oppstår gjennom ombruk, produktdesign, gjenvinning, fortrinnsvis materialgjenvinning, samt å sikre forsvarlig håndtering av miljøgifter i EE-avfall.

Kommisjonen kan komme med en rekke tillegg og endringer til direktivet i årene fremover. Trolig vil flere av disse måtte gjennomføres ved forskriftsendringer, hovedsakelig gjennom endringer i avfallsforskriften kapittel 1. Det pågår nå flere prosesser som kan resultere i behov for endringer i norsk regelverk:

  • Det er satt i gang et arbeid med å utvikle en europeisk standard for behandling, inkludert gjenvinning, materialgjenvinning og forberedelse til ombruk, for EE-avfall, jf. direktivets artikkel 8 punkt 5. Dette kan bli brukt som minimumskrav for behandling av EE-avfall.
  • Kommisjonen vil utvikle en felleseuropeisk metode for å beregne mengde EE-produkter som er satt ut på markedet og generert mengde EE-avfall, jf. artikkel 7 punkt 5. Denne prosessen er nærmere beskrevet i eget EØS-notat (her bør det legges inn link).
  • Kommisjonen vil snarlig sende over rapporter til Rådet og Parlamentet som omfatter vurdering av nye gjenvinningsmål, individuelle innsamlingsmål for enkelte EE-produkter og virkeområdet i direktivet. Det foreslås her ingen nye mål, utover de som allerede er satt i direktivet.
  • Kommisjonen har også satt i gang et prosjekt om format for registrering og rapportering av produsenter samt frekvens for rapportering. Dette skal lede til forslag til gjennomføringsrettsakt i tråd med artikkel 16(3). Standardformat vil ta utgangspunkt i krav til registrering og rapportering for produsenter som er satt i Annex X og rapport utarbeidet av konsulenter på vegne av Kommisjonen. Kommisjonen planlegger endelig avstemming over forslaget ved utgangen av 2017.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Eventuelle tilleggskrav til direktivet vil kunne få rettslige konsekvenser for Norge ved at det kan bli nødvendig å endre avfallsforskriften kapittel 1 om EE-avfall.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Eventuelle tilleggskrav til direktivet kan medføre behov for administrative endringer, både for myndighetene, returselskap og andre aktører som har plikter etter regelverket for EE-avfall. Dette vil igjen kunne ha økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Det vil bli opprettet egne EØS-notater for nye rettsakter, og disse vil behandles i spesialutvalget for miljø.

Vurdering

Flere av de pågående prosessene i Kommisjonen kan medføre tillegg som må gjennomføres i norsk rett, og hvor de nye kravene kan få konsekvenser for norsk regulering.

Europeisk standard for behandling, artikkel 8

Norske behandlingsanlegg antas i stor grad å enten allerede ha en standard på nivå med kommende standardiserte minimumskrav til behandling, jf. artikkel 8, eller at det ikke vil medføre betydelige ressurser å komme opp på et slikt nivå. Det er positivt at Kommisjonen ønsker å lage en standard som kan heve nivå på behandling i enkelte EU-land. Dette er særskilt relevant for Norge, da en stor andel av EE-avfallet som samles inn i Norge eksporteres for behandling i EU-land. Det er foreløpig usikkert i hvilken grad en slik standardisering kan ekskludere mindre behandlingsaktører ved at store behandlere kan påvirke krav til behandling.

Felles format for rapportering og registrering av produsenter, artikkel 16

Norske myndigheter bruker data fra tolldata og ikke direkte rapportert fra produsenter. For å opprettholde dagens system for rapportering og bruk av data fra Toll, er det viktig at kravene som stilles i forbindelse med felles format for rapportering og registrering er mest mulig fleksible. Dette vil spesielt omfatte krav til hvor data skal hentes fra.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Lenke til Kommisjonen sin side om europeisk standard for behandling, jf. artikkel 8: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/standards_en.htm

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2012/19/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: