Løpende endringer - WEEE

Løpende kommisjonsbeslutninger mv. til WEEE-direktivet (2012/19/EF)

Consecutive Commission Decisions for WEEE Directive (2012/19/EF)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.10.2014

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Dette notatet skal gi en oversikt over diverse arbeid som foregår under WEEE-direktivet (waste electrical and electronic equipment):

WEEE-direktivet (2012/19/EU) bygger på prinsippet om at forurenser skal betale. Direktivet pålegger produsentene av elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) å sørge for forsvarlig håndtering av produktene når de ender som avfall. Direktivet har blant annet konkrete mål for innsamlet mengde avfall og mål for gjenvinning. Det foreligger eget EØS-notat for WEEE-direktivet.

Regelverket om elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) har som formål å redusere mengden EE-avfall som oppstår gjennom ombruk, produktdesign, gjenvinning, fortrinnsvis materialgjenvinning, samt å sikre forsvarlig håndtering av miljøgifter i EE-avfall.

Kommisjonen kan komme med en rekke tillegg og endringer til direktivet i årene fremover. Trolig vil flere av disse måtte gjennomføres ved forskriftsendringer, hovedsakelig gjennom endringer i avfallsforskriften kapittel 1. Det pågår nå flere prosesser som kan resultere i behov for endringer i norsk regelverk:

- Det er satt i gang et arbeid med å utvikle en europeisk standard for behandling, inkludert gjenvinning, materialgjenvinning og forberedelse til ombruk, for EE-avfall, jf. direktivets artikkel 8 punkt 5. Dette kan bli brukt som minimumskrav for behandling av EE-avfall.

- Kommisjonen vil utvikle en felleseuropeisk metode for å beregne mengde EE-produkter som er satt ut på markedet og generert mengde EE-avfall, jf. artikkel 7 punkt 5. Denne prosessen er nærmere beskrevet i eget EØS-notat.

- Det arbeides også med forslag til endringer som setter individuelle innsamlingsmål for enkelte EE-produkter, for eksempel produkter som inneholder kvikksølv, jf. direktivets artikkel 7 punkt 6. Kommisjonen kan også foreslå revidering av innsamlingsmål, dersom de på bakgrunn av en konsekvensanalyse finner at det er nødvendig, jf. artikkel 7 punkt 7. Forslag skal eventuelt legges frem for Rådet og Parlamentet.

- I tråd med artikkel 10(3) har Kommisjonen foreslått delegert rettsakt som skal være et tillegg til artikkel 10(2) med kriterier for å sikre at EE-avfall som eksporteres ut av EØS får tilsvarende behandling som det som behandles i EØS. Forslaget innebærer å stille krav til at eksportør må kunne bevise og dokumentere en slik behandling. Det foreslås at rettsakten trer i kraft 1. januar 2017.

- Kommisjonen har satt i gang et prosjekt for å vurdere gjenvinningsmålene i direktivet. Dette kan lede til endring av kravene i Annex V. Det skal blant annet vurderes om det bør settes separate mål for forberedelse til ombruk og om det er behov for å endre dagens metode for å beregne gjenvinningsgrad.

- Kommisjonen har også satt i gang et prosjekt om format for registrering og rapportering av produsenter samt frekvens for rapportering. Dette skal lede til forslag til gjennomføringsrettsakt i tråd med artikkel 16(3). Standardformat vil ta utgangspunkt i krav til registrering og rapportering for produsenter som er satt i Annex X.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Eventuelle tilleggskrav til direktivet vil kunne få rettslige konsekvenser for Norge ved at det kan bli nødvendig å endre avfallsforskriften kapittel 1 om EE-avfall.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Eventuelle tilleggskrav til direktivet kan medføre behov for administrative endringer, både for myndighetene, returselskap og andre aktører som har plikter etter regelverket for EE-avfall. Dette vil igjen kunne ha økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Det vil bli opprettet egne EØS-notater for nye rettsakter, og disse vil behandles i spesialutvalget for miljø.

Vurdering

Flere av de pågående prosessene i Kommisjonen kan medføre tillegg som må gjennomføres i norsk rett, og hvor de nye kravene kan få konsekvenser for norsk regulering.

Europeisk standard for behandling, artikkel 8

Norske behandlingsanlegg antas i stor grad å enten allerede ha en standard på nivå med kommende standardiserte minimumskrav til behandling, jf. artikkel 8, eller at det ikke vil medføre betydelige ressurser å komme opp på et slikt nivå. Det er positivt at Kommisjonen ønsker å lage en standard som kan heve nivå på behandling i enkelte EU-land. Dette er særskilt relevant for Norge, da en stor andel av EE-avfallet som samles inn i Norge eksporteres for behandling i EU-land. Det er foreløpig usikkert i hvilken grad en slik standardisering kan ekskludere mindre behandlingsaktører ved at store behandlere kan påvirke krav til behandling.

Behandling utenfor EØS, artikkel 10

Det er positivt at direktivet stiller krav om at behandling utenfor EØS-området skal tilsvare behandling som kreves etter direktivet. Det er særlig viktig for farlig avfall som eksporteres ut av EØS og til et annet OECD-land. Norge stiller allerede strenge krav til dokumentasjon på avfall som behandles i andre land, men forslaget fra Kommisjonen vil kreve noen tillegg til dagens krav i avfallsforskriften.

Vurdering av gjenvinningsmål, artikkel 11

Konklusjoner fra det pågående prosjektet, hvor gjenvinningsmål og metode for å beregne dette skal vurderes, kan ha betydning for oppfyllelse av nasjonale mål for gjenvinning og kan kreve endringer i avfallsforskriften kapittel 1.

Felles format for rapportering og registrering av produsenter, artikkel 16

Norske myndigheter bruker data fra tolldata og ikke direkte rapportert fra produsenter. For å opprettholde dagens system for rapportering og bruk av data fra TAD, er det viktig at kravene som stilles i forbindelse med felles format for rapportering og registrering er mest mulig fleksible. Dette vil spesielt omfatte krav til hvor data skal hentes fra.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Lenke til Kommisjonen sin side om europeisk standard for behandling, jf. artikkel 8: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/standards_en.htm

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2012/19/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: