Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NPA 2014/22

NPA 2014/22 New training methods or new teaching technologies

NPA 2014/22 New training methods or new teaching technologies

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.10.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

EASA publiserte høringen NPA 2014/22 (Notices of Proposed Amendment) den 9. september 2014 og høringsfristen er 9. desember 2014.

Alle mottatte kommentarer vil bli innarbeidet i et svardokument (CRD) som vil bli kunngjort av EASA. Interesserte gis også mulighet til senere å kommentere CRD. Etter ferdigstilling av saken hos EASA, vil saken bli oversendt til Kommisjonen og sendt til behandling i EASA-komiteen, hvor Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet representerer Norge.

I tilknytning til det foreslåtte regelverket vil EASA utarbeide veiledningsmateriale i form av AMC og GM.

Sammendrag av innhold

EASA har publisert NPA 2014/22, som inneholder forslag til endring av bestemmelser i forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og – utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell om deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforordningen).

I Norge er forordning (EF) 2042/2003 implementert gjennom forskrift 24. mai 2005 nr. 462 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og – utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).

De foreslåtte endringene i NPA 2014/22 angår nye treningsmetoder og ny undervisningsteknologi i Part-66/Part-147.

I løpet av de siste årene har utviklingen av fly-teknologier blitt ledsaget av utviklingen av nye treningsmetoder og undervisningsteknologi. Part-66 og Part-147 til forordning (EF) nr. 2042/2003 gjenspeiler ikke tilstrekkelig denne utviklingen. Dette er EASA oppmerksom på og har behandlet spørsmålet mot bransjeorganisasjoner og i EASAs rådgivende organer.

Forslaget kommer som resultat av at det anses hensiktsmessig å innføre nye treningsmetoder og undervisningsteknologi i Part-66 og Part-147 til forordning EF (No) 2042/2003 til fordel for alle interessenter.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Hjemmel for rettsakten er forordning (EF) nr. 216/2008 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

Rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Dersom forslaget i NPA 2014/22 blir vedtatt som en endringsforordning til forordning (EF) nr. 2042/2003, vil endringsforordningen kunne gjennomføres gjennom endring av forskrift 24. mai 2005 nr. 462, vedlikeholdsforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget til nye treningsmetoder og nye undervisningsteknologi kan resultere i en betydelig positiv økonomisk effekt for industrien i de fleste av de aktuelle sektorene.

Part-147 organisasjoner kan ha nytte av mulig reduksjon av timene brukt til undervisning i klassemiljø som kan erstattes av undervisningsmetoder med fjernundervisning, e-læring eller web-basert trening. Den tiden som er nødvendig for flybesøk som del av den praktiske opplæringen kan også reduseres, hvilket resulterer i ytterligere kostnadsbesparelser. Såkalte AMTOs (Approved Maintenance Training Organisations) vil sannsynligvis kunne effektivisere sin virksomhet.

Imidlertid kan for noen organisasjoner påløpe visse overgangskostnader knyttet til implementeringen, for eksempel i tilknytning til anskaffelsen av opplæringsenheter, programvare til kurs, opplæring av ansatte hvor ny kompetanse er nødvendig, samt utarbeidelse av og godkjenning av nye prosedyrer. For treningsorganisasjoner som ønsker å gjennomføre sine kurs "som før" (hovedsakelig på grunn av tilgjengeligheten av fly og flydeler for opplæring, samt mulige høye investeringer for treningsenheter og programvaren), så vil implementeringskostnadene ikke gjøre seg gjeldende.

Forretningsområdet for AMTOs kan være hele verden.

De godkjente vedlikeholdsorganisasjoner (AMOS - Approved Maintenance Organisations) kan også ha nytte av reduksjon av varigheten på opplæringstiltak samt reduserte utgifter til opplæring. Dette fører til høyere tilgjengelighet av deres vedlikeholdspersonell for den vanlige jobben.

Individuelle vedlikeholdsteknikere / ingeniører, spesielt de uavhengige ansatte, kan også dra nytte av reduksjonen av treningsutgifter og varigheten av treningen, noe som gir dem muligheten for raskere avkastning av sin utdanning og dermed øke inntjeningspotensialet. Bekvemmelighet og egnethet av de nye treningsmetoder og teknologier kan også føre til reduksjon av tidsbruk for læring.

Treningsutstyrsprodusenter og treningsprogramvareutviklere vil også dra nytte av dette forslaget og dermed kunne øke sine inntekter. Det er forventet at antall organisasjoner som produserer treningsenheter og opplæringsprogramvare vil øke basert på den økende etterspørselen i markedet. Dette kan ha en positiv innvirkning på markedspris for disse enhetene og programvare på sikt, siden konkurransen på markedet kan forsterkes og utvikling av treningsteknologier kan akselerere.

Ut fra forslaget, slik det er skissert i høringsnotatet, kan det være behov for ytterligere ressurser til Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet vil få ekstra kostnader på kortere sikt i tilknytning til implementeringen, blant annet knyttet til oppdatering av prosedyrer og opplæring av eksisterende stab slik at de får nødvendig kompetanse til å kunne godkjenne kurs, utstyr og programvare hos aktørene. Det er også mulig at Luftfartstilsynet vil få mer varige kostnader gjennom at det blir behov for mer personell på området. Spørsmålet om kostnader vil måtte vurderes nærmere når forlaget har blitt noe mer bearbeidet av EASA og det er klart hva omfanget av det nye regelverket vil være.

Sakkyndige instansers merknader

Saken har ikke vært behandlet i Spesialutvalget for transport.

Luftfartstilsynet har sendt NPA 2014/22 på nasjonal høring. Høringsperioden er 20.oktober - 1. desember 2014.

Vurdering

Luftfartstilsynet ser positivt på forslaget i NPA 2014/22, og mener forslaget vil bidra til å opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa.

Slik forslaget fremstår per i dag er det EØS-relevant og akseptabel. Det er per idag ikke identifisert behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 216/2008

Norsk regelverk

Høringsstart: 20.10.2014
Høringsfrist: 01.12.2014
Frist for gjennomføring:
Til toppen